Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Tento dokument vám poskytne všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a možností využitia vašich práv v súvislostiach, ktoré s tým súvisia.

Kto spracováva vaše osobné údaje?

Pokiaľ ste nám v rámci vzájomnej komunikácie alebo nákupu služieb poskytli svoje osobné údaje, stala sa ASIANA, spol. s r.o. (ďalej len ASIANA) ich správcom. Ochrane vašich osobných údajov prikladáme veľký význam a to nielen z dôvodu súladu s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR) a súvisiacimi predpismi.

Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

ASIANA je agentúra poskytujúca cestovné služby a ako taká nevyhnutne prichádza do kontaktu s osobnými údajmi svojich klientov. Ide o tieto typy osobné údajov:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • kontaktná adresa
 • e-mail
 • telefón
 • IP adresa
 • číslo cestovného pasu
 • krajina vydania a dátum platnosti
 • štátne občianstvo

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané z týchto dôvodov:

 • zabezpečenie objednaných služieb a uskutočnenie platby
 • zodpovedanie nezáväzného dopytu či dotazu
 • zabezpečenie prevádzky internetových serverov (logovanie IP adries)
 • zasielanie obchodných a marketingových oznámení
 • vykonávanie zákazníckej súťaže

 

Na ako dlho?

Všetky osobné údaje evidujeme len na primerane nutnú dobu. V prípadoch, keď uchovávanie osobných údajov nepodlieha nadradenej zákonnej povinnosti (napr. Zákon o účtovníctve), uchovávame osobné údaje maximálne po dobu jedného roka. Po ukončení zmluvného vzťahu vaše osobné údaje uchovávame ďalej počas trvania premlčacej doby. Teda doby, kedy je možné uplatniť nárok z ukončenej zmluvy a po dobu jedného roka po márnom uplynutí premlčacej doby akéhokoľvek nároku. Ďalej spracovávame Vaše osobné údaje tiež po dobu trvania prípadných súdnych sporov a iných konaní.

 

Uplatnenie práv subjektov osobných údajov

Aby ste mohli svoje práva uplatniť, či už ste v akomkoľvek vzťahu ku spol. ASIANA, pripravili sme pre vás formulár pre uplatnenie práv ohľadom osobných údajov, ktorý je dostupný na konci tejto stránky. Formulár vám tiež môžeme, na vašu žiadosť, zaslať poštou. Vo formulári nájdete aj podrobný opis, kam vašu žiadosť adresovať a aké musí mať náležitosti. Svoje práva vzťahujúce sa k osobným údajom, vrátane odvolania súhlasu, môžete uplatniť aj bez použitia uvedeného formulára.

Maximálna prioritou je pre nás zabránenie straty, zmene alebo dokonca zneužitia vašich osobných údajov. Preto musíme pri podaní vašej žiadosti vždy bezpečne overiť, že žiadateľom ste naozaj vy. Musíme teda trvať na spôsoboch a náležitostiach uplatnenia vašich žiadostí o uplatnenie práv.

Rovnako v prípade, že budeme mať pochybnosti o tom, že požiadavka uplatňujete vy alebo nebudeme mať dostatočné údaje nutné k vyhovenie vášho požiadavku, opýtame sa vás na ďalšie doplňujúce údaje. Ak nám podáte žiadosť cez kontaktný formulár na webe alebo cez e-mail, vždy vám okamžite potvrdíme prijatie vašej požiadavky a oznámime vám, v akej lehote môžete očakávať jej vybavenie a prípadne ako bude s vašimi osobnými údajmi nakladané vo vzniknutom medzičase.

 

Práva zákazníkov týkajúcich sa správy osobných údajov

Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov. Tieto informácie pripojíme aj k vašej žiadosti o prístup k osobným údajom.

Prístup k osobným údajom

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie o konkrétnych osobných údajoch, máte právo na informáciu, či spracovávame vaše osobné údaje. Taktiež máte právo na poskytnutie kópií vašich osobných údajov a oznámenie podrobností o ich spracovaní. V neposlednom rade máte právo na prístup k zoznamu vašich práv - oprava, vymazanie, obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, podať sťažnosť u dozorného úradu.

Oprava osobných údajov

Naším záujmom je spracovávať aktuálne a presné osobné údaje. Máte právo na opravu nepresných osobných údajov aj na doplnenie neúplných osobných údajov. Kedykoľvek zmeníte e-mail alebo telefónne číslo, vždy ich ihneď opravíme, aby sme zabezpečili bezproblémovú komunikáciu. O zmenách vo vašich osobných údajoch nás prosím vždy informujte alebo zmeny vykonajte sami.

Námietka proti spracovávaniu

Pokiaľ sa domnievate, že náš oprávnený záujem na spracovávanie vašich osobných údajov, nie je dôvodný, máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania. Vašu požiadavku posúdime a ak uvidíme, že náš záujem na ďalšom spracovaní neprevyšuje váš záujem na ukončenie, spracovanie vašich osobných údajov ukončíme. Rovnako môžete postupovať aj v prípade námietky proti priamemu marketingu, ktorý nevykonávame na základe súhlasu. Pri obdŕžaní takejto námietky spracovanie bezodkladne ukončíme.

Obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov iba na ich uloženie a zjavné odlíšenie od ostatných spracúvaných osobných údajov, pokiaľ máte dojem, že:

 • osobné údaje nie sú presné
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale nechcete ich vymazať
 • osobné údaje potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, hoci spol. ASIANA ich už nepotrebujú
 • namietate oprávnenosť nášho záujmu na spracovanie týchto údajov, a to po dobu, kedy spol. ASIANA bude oprávnenosť tohto záujmu analyzovať 

Vymazanie osobných údajov

Máte právo "byť zabudnutý", teda právo na to, aby sme vymazali všetky (alebo len niektoré) vaše osobné údaje. A to pokiaľ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané, a zároveň neexistuje právny titul pre ich ďalšie spracovávanie. Toto platí aj v prípade, že osobné údaje boli spracované nezákonne. Vaše osobné údaje vymažeme aj v prípade, ak sú spracovávané na základe súhlasu, ak tento súhlas odvoláte. Ďalej budú vymazané, pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a my dospejeme k záveru, že náš oprávnený záujem neprevažuje nad vaším záujmom na ukončenie spracovania (v prípadoch, keď sú vaše osobné údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu), alebo vznesiete námietku proti ich spracovaniu na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje tiež vymažeme, ak bude nám v súlade s právom uložená taká povinnosť.

Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané vždy. Existujú dôvody, pre ktoré je možné pokračovať v spracovaní aj napriek vašej žiadosti. Platí to najmä pre nevyhnutnosť ďalšieho spracovania na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, splnenie našej právnej povinností alebo na výkon práva na slobodu prejavu a informácie, tiež pre vedecký či historický výskum či na štatistické účely a poprípade archivácia len vo verejnom záujme. Ak však nie je ďalšie spracovanie nevyhnutné, bezodkladne vašej žiadosti vyhovieme.

Prenositeľnosť

Máte právo "odniesť si" svoje osobné údaje od nás k inému správcovi. Takto možno preniesť všetky osobné údaje, ktoré spracovávame automatizovane, na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy. Všetky dáta vám či novému správcovi sprístupníme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dokončenie procesu prenesenia je na vašom novom správcovi a jeho technickej vybavenosti, aby mohol údaje zjednodušene povedané prečítať a pracovať s nimi. Toto nemôžeme garantovať.

Odvolať súhlas

Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Akonáhle odvolanie obdržíme, nebudeme už pre tieto účely vaše osobné údaje spracovávať.

Podať sťažnosť u dozorného úradu

 

Ak ste presvedčení, že boli porušené vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť priamo na dozorný úrad v členskom štáte Európskej únie. Primárne je jedná o úrad v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Ako dozorný úrad pre Slovenskú republiku slúži Úrad na ochranu osobných údajov.