Prepravné podmienky

Prepravné podmienky


PREPRAVNÉ PODMIENKY PRE CESTUJÚCICH A BATOŽINU V LETECKEJ DOPRAVE

§ 1 DEFINÍCIA

ASIANA (IATA AGENT) - spoločnosť akreditovaná leteckými spoločnosťami prostredníctvom organizácie IATA (Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov) pre predaj prepravných cenín v leteckej doprave  iným osobám alebo organizáciám

DOPRAVCA - letecký podnik prevádzkujúci dopravu osôb, prepravu batožín, tovaru a pošty na podklade leteniek a nákladných listov

EMBARGO - zákaz leteckej dopravy Cestujúcich a prepravy tovaru (alebo určitých druhov tovaru) po určitú dobu na linkách vyhlásených dopravcom

KUSOVÝ SYSTÉM - odbavovanie batožín podľa počtu kusov platí pri cestách do/z USA, US teritórií a Kanady

IATA - International Air Transport Association - medzinárodné združenie leteckých dopravcov

ICAO – International Civil Aviation Organization – Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

KOMBINOVANÉ CESTOVNÉ - vytvorenie cestovného pomocou zlúčenia dvoch alebo viac taríf

LETECKÉ DOPRAVNÉ (CESTOVNÉ) - čiastka uvedená v letenke ako cena za leteckú dopravu Cestujúceho

MIESTO ODLETU - letisko, na ktorom v súlade s letenkou začína letecká doprava Cestujúcich a preprava batožín

MIESTO URČENIA - letisko, na ktorom v súlade s letenkou končí letecká doprava Cestujúcich a preprava batožín

LETENKA - cestovný a batožinový lístok, vystavený dopravcom alebo jeho agentom Cestujúcemu, podľa ktorého sa uskutočňuje doprava Cestujúceho a preprava jeho batožín

MEDZINÁRODNÁ LETECKÁ DOPRAVA - letecká doprava, pri ktorej miesto odletu a miesto určenia (bez ohľadu na transfer alebo oneskorenie počas dopravy) sú v rôznych štátoch, alebo v tom istom štáte s dohodnutou zastávkou v inom štáte.

MONTREALSKÁ DOHODA - Dohoda o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaná v Montreale dňa 28. 5. 1999

NESPREVÁDZANÉ DIEŤA - dieťa vo veku od 5. do 12. narodenín, ktoré nie je sprevádzané osobou staršou ako 15 rokov

NESPREVÁDZANÁ BATOŽINA - batožina prepravovaná na letecký nákladný list za tovarovú tarifu podľa zvláštnych podmienok

NEPRAVIDELNÁ (CHARTEROVÁ) DOPRAVA - letecká doprava uskutočňovaná mimo letový poriadok

NEPRAVIDELNOSTI V OSOBNEJ DOPRAVE - nedodržanie letového poriadku

NEZAPÍSANÁ BATOŽINA (KABÍNOVÁ) - batožina, ktorú si Cestujúci môže vziať so sebou do kabíny lietadla a po celý čas cesty sa o ňu sám stará (viz § 11, bod 3)

PÁTRANIE - proces pátrania po nedoručených batožinách, ktoré uskutočňuje dopravca

PODOZRIVÝ DOKLAD - doklad, ktorý bol stratený, odcudzený, falšovaný, javí známky nekvalifikovaného zásahu alebo je pohrešovaný

PODMIENKY PREPRAVNEJ ZMLUVY - podmienky, za ktorých sa uskutočňuje letecká doprava Cestujúcich a preprava batožín v súlade s Leteckým prepravným poriadkom

POPLATOK Z PREHLÁSENEJ HODNOTY - poplatok vychádzajúci z celkovej hodnoty batožiny prehlásenej Cestujúcim pred odletom

PLATENIE VOPRED - spôsob platby za prepravu tovaru, pri ktorej odosielateľ hradí letecké prepravné a iné poplatky v mieste odletu. Iné poplatky v mieste príletu hradí príjemca

POZEMNÁ DOPRAVA - je doprava Cestujúcich, preprava batožín a tovaru medzi mestskou výpravňou leteckého dopravcu a letiskom miesta odletu alebo doprava Cestujúcich autobusmi alebo vlakom v prípade riešenia nepravidelnosti leteckej dopravy

PRAVIDELNÁ DOPRAVA - letecká doprava uskutočňovaná podľa letového poriadku

PREHLÁSENÁ HODNOTA – prehlásená hodnota batožiny (vrátane jeho obsahu), ktorá predstavuje vyššiu hodnotu, než je limit zodpovednosti dopravcu

PREDPOKLÁDANÝ ČAS ODLETU - čas, keď sa predpokladá odlet lietadla podľa letového poriadku

PREDPOKLÁDANÝ ČAS PRÍLETU - čas, keď je očakávaný prílet lietadla na letisko podľa letového poriadku

PRERUŠENIE LETU - ukončenie letu v bode medzipristátia alebo v ktoromkoľvek bode po trati

NADPOČETNÁ BATOŽINA - batožina, ktorá svojou hmotnosťou presahuje povolenú voľnú hmotnosť batožiny, popr. povolený počet kusov batožín pri kusovom systéme

REKLAMÁCIA - písomná požiadavka na odškodnenie pri nedodržaní podmienok prepravnej zmluvy leteckým dopravcom

REKONFIRMÁCIA – opätovné potvrdenie už zaisteného (rezervovaného) miesta

REZERVÁCIA (KNIHOVANIE) - zaistenie miesta v lietadle pre Cestujúceho, nadpočetnú batožinu alebo prepravné kapacity pre tovar

SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT) – menová jednotka definovaná Medzinárodným menovým fondom

SMEROVANIE - prehľad priebehu leteckej cesty podľa jednotlivých liniek a letísk, ktorý je uvedený v letenke

ŠKODY NA BATOŽINE A NA TOVARE - POŠKODENIE BATOŽINY - zmena stavu batožiny vplyvom fyzických alebo chemických zásahov, ktoré čiastočne batožinu znehodnocujú

ZNIČENIE BATOŽINY - zmena stavu batožiny/tovaru následkom fyzických alebo chemických zásahov, keď je batožina úplne znehodnotená

NEÚPLNÁ BATOŽINA - zmena stavu batožiny, keď do miesta určenia dôjde iba časť batožiny

TRANSFEROVÉ LETISKO - medziľahlé letisko, ktoré je v letenke/leteckom nákladnom liste označené ako bod, v ktorom Cestujúci prestupuje z jednej linky na inú linku rovnakého alebo iného dopravcu alebo v ktorom sa prekladá tovar z jednej linky na inú linku rovnakého alebo iného dopravcu

TRANZITNÉ LETISKO - letisko medzipristátia, ktoré nie je uvedené v letenke/leteckom nákladnom liste v rubrike pre smerovanie

VÍZUM - Dokument povoľujúci vstup a nariaďujúci opustenie v určitom období územie štátu, ktorý vízum vydal. Vízum býva vymedzené tiež dôvodom pobytu. Obvykle ide o razítko alebo štítok vlepený do pasu, niektoré štáty vydávajú víza ako samostatný dokument (list papiera)

AMBASÁDA RESP. VEĽVYSLANECTVO – inštitúcia zastupujúca iný štát na území Českej republiky Konzulát – oddelenie ambasády, ktoré vybavuje víza pre pobyt na svojom území a pre svojich občanov žijúcich v ČR zaisťuje vydávanie rôznych dokumentov

POZÝVACÍ LIST RESP. POZVANIE – dokument potvrdzujúci  pozvanie žiadateľa o vízum do cudzej zeme za určitým účelom na určité obdobie, vystavené obchodným partnerom, známym alebo rodinným príslušníkom žiadateľa, najčastejšie prostredníctvom oficiálneho úradu na území štátu, kam je o vízum žiadané

ZAPÍSANÁ BATOŽINA - batožina, ktorá je počas letu uložená v batožinovom priestore lietadla a je zapísaná v letenke Cestujúceho

SPRÁVA O PREDPLATENOM CESTOVNOM (PTA) - písomné oznámenie, že osoba v určitom mieste zaplatila dopravné pre inú osobu v inom mieste

ZVLÁŠTNE CESTOVNÉ - dopravné, ktoré je poskytované podľa zvláštnych pravidiel a určitých podmienok stanovených dopravcom

DIAKRITIKA - Pri vyplňovaní osobných údajov doporučujeme nepoužívať diakritiku. Niektorí, zvlášť low cost, dopravcovia môžu vďaka zlému prepisu diakritiky letenku vystaviť na nesprávne údaje, ktoré vzniknú neprečítaním niektorých znakov, ktoré oni, ako zahraničná spoločnosť, vo svojom jazyku nemajú, alebo pri menách nepoužívajú.

§ 2 ROZSAH PôSOBNOSTI

1. Všeobecné ustanovenia

Podrobné prepravné podmienky pre Cestujúcich, batožiny a tovar (ďalej len "Podmienky ") sa vzťahujú na celú pravidelnú a nepravidelnú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu Cestujúcich, batožín a tovaru, ktorú zaisťujú dopravcovia, vrátane služieb s touto dopravou a prepravou súvisiacich, ako aj proces kúpi letenky u IATA agenta.

2. Doprava alebo preprava zdarma

Ak ide o dopravu alebo prepravu zdarma, má dopravca právo vylúčiť celkom alebo sčasti platnosť týchto Podmienok.

3. Zmluva o preprave

Zmluva o preprave je uzatvorená prostredníctvom IATA agenta (Asiana) medzi Cestujúcim a leteckou spoločnosťou operujúcou príslušné lety. Podmienky tejto zmluvy sa riadia prepravnými a obchodnými podmienkami danej leteckej spoločnosti. Zmluva je uzatvorená v okamihu vystavenia letenky.

4 Podmienky poskytovania služieb

Nákupom našich služieb súhlasíte s tarifnými podmienkami, podmienkami rezervácie hotelov, podmienkami cestovných a doplnkový služieb uvedených pri nákupe našich produktov. Podmienky môžu byť v angličtine. Ak podmienkam nerozumiete alebo s nimi nesúhlasíte, nedokončujte objednávku na našich webových stránkach. 

Kontaktom uvedeným pri nákupe zákazníkom disponuje rovnako dopravca, ktorý môže zasielať informácie aj priamo a iba na e-mailovú adresu zákazníka. Môže informovať najmä o ďalších detailoch letu, upozorňovať na blížiaci sa odlet a odbavenie, na prípadné nepravidelnosti v preprave vrátane zrušenia letu ale aj ďalšie súvisiace skutočnosti a to aj v inom jazyku. Platnosť niektorých informácií môže byť časovo obmedzená a letecká spoločnosť na ich ne-prečítanie nemusí brať ohľad. V prípade, že zákazník týmto informáciám nerozumie, má právo bezodkladne vyžiadať konzultáciu u ASIANA a to pre porozumenie konkrétneho dokumentu zaslaného dopravcom. ASIANA nezodpovedá za komunikáciu vedenú priamo medzi dopravcom a zákazníkom.

§ 3 LETENKA

1. Všeobecné ustanovenia

Dopravca neprijme k doprave osobu, ktorá nemá platnú letenku. Letenka je neprenosná. Cestujúci musí na požiadanie dopravcu alebo iných oprávnených orgánov predložiť letenku a odovzdať príslušné letové kupóny dopravcovi. Letové kupóny musia byť použité v poradí uvedenom na kupóne letenky pre Cestujúceho. Cestujúci musí mať pri sebe po celý čas cesty letenku so všetkými letovými kupónmi, ktoré ešte neodovzdal dopravcovi alebo potvrdenie dopravcu, nahradzujúce tento kupón. V prípade použitia tzv. elektronickej letenky platia zvláštne postupy dopravcu.

2. Neplatnosť letenky

 • Dopravca má právo odmietnuť Cestujúceho v prípade, že:
 • predložená letenka je poškodená
 • údaje v letenke sú zmenené inou osobou než dopravcom alebo schváleným predajným zástupcom
 • letenka je predložená bez platného kupónu pre Cestujúceho
 • sa jedná o podozrivý doklad (letenka) je uvedená v databáze podozrivých dokladov.

3. Platnosť letenky

Letenka oprávňuje Cestujúceho k doprave z letiska miesta odletu na letisko miesta určenia podľa smeru cesty a tarify uvedenej v letenke. Pokiaľ podmienky použitej tarify nestanoví kratšiu lehotu, platí letenka 1 rok odo dňa nastúpenia prvého úseku cesty, a ak nebol použitý ani jeden z letových kupónov, 1 rok odo dňa vydania letenky.

Každý letový kupón oprávňuje k doprave v deň a pre let , na ktorý bolo zaistené miesto. Keď bola vydaná letenka bez dátumu letu, môže byť pre Cestujúceho zaistené miesto len podľa priestorových možností požadovaného letu. Keď nemôže dopravca zaistiť Cestujúcemu skôr potvrdené miesto v lietadle alebo ak dôjde k odloženiu letu v dobe platnosti letenky, predĺži sa platnosť letenky do doby, keď dopravca bude môcť uskutočniť dopravu.

4. Strata alebo odcudzenie letenky

V prípade, keď Cestujúci zistí, že letenku stratil alebo mu bola odcudzená, môže mu byť náhradou za stratenú alebo odcudzenú letenku vystavený duplikát pôvodného dokladu. V takom prípade je Cestujúci povinný uhradiť dopravcovi náklady spojené s vystavením duplikátu a ďalej sa písomne zaručiť, že uhradí dopravcovi prípadné škody a straty, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím pôvodného strateného dokladu.

§ 4 PRERUŠENIE CESTY

Prerušenie cesty je možné iba vtedy, keď to umožňujú podmienky príslušnej tarify. Prerušenie cesty musí byť vyznačené v letenke.

§ 5 CESTOVNÉ

1. Všeobecné ustanovenia

Pre dopravu, na ktorú sa vzťahujú tieto Podmienky, sú záväzné sadzby cestovného vyhlásené dopravcom ako platné v deň vystavenia letenky. Pokiaľ medzi dvomi miestami nebolo uverejnené cestovné, použije sa kombinované cestovné. Letenka vystavená za zvláštne cestovné môže byť použitá iba za podmienok stanovených pre toto cestovné. Akákoľvek zmena smerovania alebo dátumu odletu môže znamenať zmenu cestovného. Cena prepravy na letisko, cena prepravy medzi letiskami aj v mieste prestupu na ceste do konečnej destinácie (napr. Londýn Heathrow-Londýn Gatwick apod.) alebo preprava z letiska nie sú zahrnuté v cene letenky.

2. Platenie cestovného

Cestovné sa platí hotovostne či bezhotovostne v mene prijímanej IATA agentom.

3. Ostatné taxy a poplatky

Cestujúci je povinný okrem cestovného zaplatiť taxy a poplatky súvisiace s leteckou dopravou, ktoré sú stanovené alebo schválené oprávnenými štátnymi orgánmi. V prípade akejkoľvek zmeny výšky táx a poplatkov v dobe medzi vystavením letenky a začiatkom cesty, bude príslušný rozdiel dodatočne vybraný, alebo vrátený. Cestujúci je povinný informovať sa o možných výnimkách, keď let. taxa je vyberaná priamo v mieste odletu.

§ 6 ZAISTENIE MIESTA

1. Všeobecné ustanovenia

Cestujúci, ktorý má letenku alebo letový kupón bez dátumu letu, alebo ktorý žiada zmenu dátumu letu, nemá právo na prednostné zaistenie miesta.

2. Podmienky pre zaistenie miesta

Agent zaistí miesta na konkrétny let bezplatne. Zaistenie miesta je nezáväzné, pokiaľ dopravca nevystaví platnú letenku, doklad "Príkaz k úhrade" (MCO) alebo doklad "Oznámenie o predplatenom cestovnom" (PTA) s uvedením pevne zaisteného miesta. Agent má právo zrušiť zaistené miesto bez predchádzajúceho oznámenia, keď si Cestujúci nezakúpi na zaistené miesto letenku do doby stanovenej agentom. V prípade platby bankovým prevodom, musia byť peniaze na účte IATA agenta dostatočne včas pred maximálnou lehotou pre vystavenie letenky.

3. Prideľovanie miest v lietadle

Dopravca nemôže z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov zaistiť, že bude Cestujúcemu pridelené v lietadle požadované miesto. Keď sa Cestujúci nedostaví k odbaveniu do stanoveného termínu alebo nemá potrebné doklady alebo keď nie je spôsobilý vykonať let, má dopravca právo zrušiť zaistené miesto.

4. Zrušenie miesta

Za nepoužitie alebo zrušenie pevne zaisteného miesta môže byť vyberaný stornovací poplatok za podmienok stanovených agentom a použitým cestovným. V záujme Cestujúceho je informovať sa o podmienkach tarify pred vystavením letenky.

5. Rekonfirmácia (znovupotvrdenie) miesta

Dopravca má právo na určených linkách vyžadovať rekonfirmáciu miesta. Pokiaľ toto Cestujúci nevykoná do stanoveného termínu, dopravca má právo zrušiť zaistené miesto .

§ 7 POVINNOSTI CESTUJÚCICH PRI LETECKEJ DOPRAVE

1. Cestujúci je povinný pred zakúpením letenky a pred nástupom do lietadla na vyzvanie pracovníka IATA agenta alebo dopravcu alebo štátnych orgánov preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady.

2. Pri zakúpení letenky je Cestujúci povinný informovať leteckého dopravcu prostredníctvom IATA agenta o svojich zdravotných ťažkostiach, ktoré by mohli skomplikovať jeho dopravu alebo negatívne ovplyvniť priebeh letu.

3. Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vrátane svojich zapísaných a nezapísaných batožín.

4. Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať Cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky zodpovedajúce skutočným útočným zbraniam (napr. pištole, granáty) a všetky ďalšie predmety bodnej a sečnej povahy. Tieto predmety musia byť uložené len v zapísanej batožine. Dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za zadržanie týchto predmetov. Látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, magnetický materiál a ostatný nebezpečný tovar) sa dá prepravovať len ako tovar za zvláštnych prepravných podmienok .

5. Cestujúci je povinný zachovávať opatrnosť primeranú povahe leteckej dopravy a dbať na pokyny dopravcu hlavne pri:

 • odbavovaní, zhromažďovaní a pohybe v priestoroch pre Cestujúcich
 • nastupovaní a vystupovaní z lietadla
 • ukladaní odevov a nezapísaných (kabínových) batožín v lietadle.

6. Cestujúci je povinný zdržať sa jednania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy, rušiť alebo obťažovať ostatných Cestujúcich alebo byť príčinou ich sťažností, brániť riadnemu výkonu povinností pracovníkov dopravcu, poškodiť majetok dopravcu alebo Cestujúcich, zdržať sa nadmerného požívania alkoholu na palube lietadla.

7. Cestujúci je ďalej povinný :

 • dostaviť sa k odbaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a odbavovacích procedúr dostatočne včas, najneskôr však do termínu stanoveného dopravcom. Cestujúci si vo vlastnom záujme vyžiada túto informáciu u IATA agenta.
 • na výzvu pracovníka dopravcu alebo na pokyn svetelným panelom sa pri vzlete a pristátí, prípadne počas letu, pripútať bezpečnostnými pásmi,
 • na požiadanie pracovníka dopravcu si presadnúť na určené sedadlo, ak je to z prevádzkových dôvodov nutné,
 • dodržovať zákaz fajčenia na palubách všetkých lietadiel. Porušenie zákazu môže byť trestané pokutou až do výšky 100.000,- Kč,
 • za letu nepoužívať dopravcom stanovené osobné elektronické zariadenia a prístroje, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkcie a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla. Porušenie tohto zákazu môže byť trestané pokutou až do výšky 100.000,- Kč,
 • pri poškodení jeho zdravia za letu sa podrobiť nevyhnutnej prvej pomoci, oznámiť posádke požadované osobné a zdravotné údaje a podrobiť sa následnému lekárskemu vyšetreniu,
 • uhradiť dopravcovi všetky náklady za straty a škody, ktoré mu Cestujúci spôsobil alebo zapríčinil svojím neprimeraným jednaním (napr. poškodenie interiéru lietadla, ilegálna preprava nebezpečných zvierat, tovar atd.),
 • za letu sa bezpodmienečne podriadiť pokynom veliteľa (kapitána) lietadla a palubného personálu,
 • podrobiť sa predpísanej bezpečnostnej osobnej prehliadke uskutočňovanej orgánmi štátnej správy alebo poverenými organizáciami,
 • prispôsobiť svoj odev a zovňajšok tak, aby zodpovedal štandardu leteckej dopravy.

§ 8 POVINNOSTI DOPRAVCU PRI LETECKEJ DOPRAVE

1. Dopravca je povinný zaistiť, aby Cestujúci boli informovaný s umiestnením a spôsobom použitia:

 • bezpečnostných pásov,
 • núdzových východov a zariadení, určených pre spoločné použitie,
 • záchranných viest a kyslíkových prístrojov, ak sú tieto prostriedky pre použitie Cestujúcimi predpísané,
 • iných núdzových zariadení, určených pre individuálne použitie. 

2. Cestujúci musí byť informovaný o zákaze fajčenia a používania elektronických prístrojov na palube lietadla, porušenie ktorého môže byť trestané pokutou až do výšky 100.000,- Kč.

3. V prípade potreby je dopravca povinný poučiť Cestujúcich o núdzových postupoch vhodných pre danú situáciu.

4. Dopravca je povinný zaistiť možnosť pripútania Cestujúcich bezpečnostnými pásmi pri vzlete, pristátí, turbulencii a kedykoľvek na výzvu veliteľa (kapitána) lietadla a poučiť Cestujúceho o ukladaní jeho vecí v lietadle.

§ 9 ODMIETNUTIE A VYLÚČENIE OSÔB Z DOPRAVY

1. Všeobecné ustanovenia

Dopravca môže odmietnuť dopravu Cestujúceho:

 • keď to vyžadujú predpisy dopravcu o prevádzkovaní letov,
 • keď dôjde zo strany Cestujúceho k porušeniu predpisov platných v krajine odletu, príletu alebo preletu,
 • keď má Cestujúci prenosnú chorobou, ktorá podlieha povinnému hláseniu, trpí závažnou chorobou, ktorej náhle prejavy by mohli negatívne ohroziť bezpečnosť Cestujúcich a letu alebo keď sa Cestujúci nemôže pre svoj telesný alebo duševný stav starať sám o seba a nemá so sebou sprievod, ktorý mu potrebnú starostlivosť poskytne,
 • keď porušuje svojím správaním bezpečnosť dopravy alebo verejný poriadok alebo keď nie je vhodne oblečený,
 • keď dôjde k porušeniu ktorejkoľvek z povinností, ktoré sú uvedené v § 7, hlavne s ohľadom na bezpečnosť leteckej dopravy

2. Nárok Cestujúceho na odškodnenie

Cestujúcemu, ktorý bol odmietnutý alebo vylúčený z dopravy podľa odstavca 1 písmena a) predchádzajúceho ustanovenia, sa ako náhrada za neuskutočnenú dopravu buď vráti cestovné alebo jeho pomerná časť pripadajúca na nepreletený úsek letu alebo sa mu ponúkne náhradná doprava iným lietadlom alebo iným druhom dopravy. Ak dôjde k vylúčeniu Cestujúceho z dopravy z iných dôvodov, odčíta sa od náhrady za neuskutočnenú dopravu poplatok podľa § 6 odstavca 4 týchto Podmienok.

§ 10 PODMIENENÉ PRIATIE K DOPRAVE OSÔB A SPRIEVOD DETÍ

1. Podmienené priatie k doprave

Doprava Cestujúceho, ktorému by vzhľadom k jeho telesnému, duševnému stavu či veku hrozilo pri leteckej doprave nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo iná škoda, sa robí s podmienkou, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenie, ochorenie či inú ujmu na zdraví vrátane úmrtia Cestujúceho a za škodu na veciach, ktoré má Cestujúci pri sebe, ak by došlo k takej ujme alebo škode v súvislosti alebo následkom dopravy.

Pri doprave chorého Cestujúceho a tehotných žien ( max. do konca 34. týždňa tehotenstva) treba predložiť na predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že Cestujúci je schopný leteckej dopravy. Cestujúci je povinný vyzdvihnúť formulár pri nákupe letenky. Doprava tehotných žien od 34. týždňa tehotenstva je na vlastné riziko ženy a dieťaťa a letecký dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Dopravca má právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť dopravu telesne či duševne postihnutého Cestujúceho bez sprievodu. Chorý Cestujúci musí mať pri nákupe letenky na predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že je schopný leteckej dopravy. V prípade náhleho úmrtia Cestujúceho za letu budú jeho pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne odovzdané kompetentným miestnym orgánom k ďalšiemu šetreniu a objednaniu náhradnej dopravy.

2. Doprava nesprevádzaných detí

Deti vo veku od 8 do 12 rokov môžu cestovať samy za predpokladu, že na letisko odletu sú sprevádzané dospelou osobou a dopravca musí od nej obdržať písomné prehlásenie na predpísanom formulári, že iná dospelá osoba bude deti čakať na letisku miesta určenia. Formuláre sú k dispozícii v predajných kanceláriách IATA agenta. Nesprevádzané dieťa musí mať všetky požadované cestovné doklady. Dopravca môže požadovať, aby vek dieťaťa bol vierohodne preukázaný. Pri lete "low cost" dopravcom je nutné sa riadiť ich podmienkami.

3. Podrobnejšie o podmienkach dopravy vyššie uvedených kategórií informuje Cestujúcich IATA agent.

§ 11 BATOŽINY

1. Všeobecné ustanovenia

Batožiny sa prepravujú ako zapísané a nezapísané. Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožín podľa ďalších ustanovení týchto Podmienok.

2. Zapísané batožiny

Každý dopravca môže mať stanovený vlastný váhový limit pre zapísané batožiny. Túto informáciu si Cestujúci overí u IATA agenta. Ako zapísané batožiny sa prijímajú k preprave dobre uzatvorené a uzamknuté kufre alebo iné pevné uzatvárateľné batožiny. So súhlasom dopravcu môžu byť prevzaté k preprave aj iné predmety. Za prepravu neštandardnej batožiny (viz bod 4) nižšie) sa môže vyberať dodatočný servisný poplatok.

Za batožiny, ktoré Cestujúci odovzdá dopravcovi k preprave (zapísané batožiny), je Cestujúcemu ako potvrdenie o prevzatí vydaný útržok batožinového prívesku, ktorý je Cestujúci povinný uschovať pre prípadnú reklamáciu. Ako zapísaná batožina sa môžu prepravovať vo vhodných obaloch aj potraviny a malé živé zvieratá podľa vnútorných predpisov dopravcu. Každá batožina pred priatím k preprave musí byť vybavená zvonka aj zvnútra menovkou s menom Cestujúceho a jeho kontaktnou adresou v mieste pobytu (napr. názov a adresa hotela, adresa trvalého pobytu apod.). Meno uvedené na menovke musí súhlasiť s menom v letenke a v cestovnom doklade. Batožiny, vrátane batožín s uzáverom na zips, musia byť uzamknuté, aby počas prepravy nedošlo k ich otvoreniu. Dopravca nezodpovedá za batožiny, ktoré neboli ihneď po prílete vyzdvihnuté.

Zapísané batožiny sa prepravujú v nákladovom priestore lietadla a prepravia sa spravidla tým istým lietadlom ako Cestujúci. Keď nie je taká preprava možná, uskutoční sa najbližším možným spojením. Prepravu batožín a vecí, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a ďalej batožín a vecí, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave ľahko poškodené alebo obal ktorých je nevyhovujúci, môže dopravca odmietnuť pred odletom alebo kedykoľvek počas cesty.

Pri ceste do/z USA, US teritórií a Kanady má dospelý Cestujúci v cestovnej triede C (Business) nárok na bezplatnú prepravu dvoch kusov zapísaných batožín, kde súčet všetkých troch rozmerov každého z nich nepresahuje 158 cm a hmotnosť každého z nich nepresahuje 32 kg. V cestovnej triede Y (Travel) má dospelý Cestujúci nárok na bezplatnú prepravu jedného kusa batožiny, kde súčet všetkých troch rozmerov nepresahuje 158 cm a hmotnosť nepresahuje 23 kg. Dieťa vo veku do 2 rokov (ktoré nemá nárok na rezerváciu vlastného sedadla) má nárok na prepravu 1 kusa batožiny, súčet všetkých troch rozmerov nepresahuje 115 cm a hmotnosť nepresahuje 10 kg, a zloženého detského kočíka. Dieťa vo veku od 2 do 12 rokov má nárok na prepravu batožín v rovnakom rozsahu ako dospelý Cestujúci. Na ostatných linkách má dospelý Cestujúci nárok na bezplatnú prepravu voľnej hmotnosti zapísaných batožín podľa podmienok danej leteckej spoločnosti. Cenné, krehké či ľahko rozbitné predmety (napr. hudobné nástroje, lustre apod.), ktoré sú zabalené v ochrannom obale, si Cestujúci môže vziať do kabíny pre Cestujúcich ako batožinu a prepraviť na samostatnej sedačke. Pre takúto batožinu musí mať Cestujúci vopred potvrdené miesto spoločne s miestom pre Cestujúceho. Pri rezervácii miesta pre batožinu musia byť oznámené jeho rozmery a hmotnosť. Pre bezpečnú prepravu v sedačke nesmie batožina presiahnuť hmotnosť 20 kg a rozmery nesmú presiahnuť šírku 42 cm, hĺbku 41 cm a výšku 80 cm pri všetkých typoch lietadiel. Za prepravu batožiny na sedačke bude vybraný poplatok vo výške použiteľnej tarify pre dospelého Cestujúceho. Každý dopravca môže mať stanovený vlastný váhový limit pre zapísanú batožinu. Túto informáciu si Cestujúci overí u IATA agenta.

3. Nezapísané batožiny (kabínové batožiny)

Kabínové batožiny pri váhovom aj kusovom systéme môžu mať maximálnu dĺžku 56 cm, maximálnu šírku 45 cm a maximálnu hĺbku 25 cm, ale súčet všetkých troch rozmerov môže byť maximálne 115 cm. Cestujúci môže mať pri sebe iba 1 kus kabínovej batožiny o hmotnosti maximálne 5 kg, pokiaľ vnútorný predpis dopravca nestanoví inak. Dopravca je oprávnený sa presvedčiť o hmotnosti a rozmeroch batožiny.

Bezplatne sa ďalej prepravujú v kabíne pre Cestujúcich nižšie uvedené predmety pre osobné použitie, ktoré má Cestujúci pri sebe a sám si ich opatruje:

 • malá dámska kabelka,
 • kabát, šál alebo prikrývka,
 • dáždnik alebo vychádzkovú palicu
 • fotoaparát alebo videokameru alebo ďalekohľad alebo malý osobný počítač alebo mobilný telefón,
 • košík pre dieťa a jedlo pre dieťa na dobu letu,
 • barly a ortopedické prístroje pre invalidných Cestujúcich.

Rovnako bezplatne sa prepravuje celkom zložiteľný vozík pre invalidné osoby, ktorý sa z priestorových dôvodov ukladá do nákladového priestoru lietadla.

4. Zvláštne druhy batožín

Iba s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním stanovených je možné prepravovať:

 • športový výstroj alebo inú neštandardnú alebo nadrozmernú batožinu;
 • živé zvieratá iba do tých miest, kam je to platnými predpismi povolené;

Niektoré zvieratá môžu byť prepravené za príslušný poplatok v kabíne pre Cestujúcich alebo ako zapísaná batožina v batožinovom priestore lietadla v dostatočne veľkej a pevnej schránke s nepriepustným dnom. V kabíne pre Cestujúcich sa môžu malé zvieratá prepravovať v schránke o maximálnych rozmeroch nepresahujúcich dĺžku 48 cm, šírku 32 cm a výšku 29 cm. Celková hmotnosť schránky so zvieraťom nesmie presiahnuť 8 kilogramov. Zdarma a bez schránky sa okrem toho môže prepravovať v kabíne lietadla slepecký pes, keď sprevádza nevidomú, hluchú či inak postihnutú osobu a pes určený pre záchranu ľudských životov. Tieto psy musia mať postroj, vôdzku, potvrdenie o výcviku a požadovanú dokumentáciu, ďalej je odporučený náhubok pre psa pre použitie v prípade nutnosti.

Preprava zbraní a streliva

Zbrane všetkého druhu môžu byť prijaté k leteckej preprave len do tých miest, kam je to platnými predpismi povolené. Musia byť nenabité a umiestnené iba v nákladovom priestore. Strelivo, ktoré je svojím charakterom výbušnina, patrí medzi tzv. nebezpečný náklad a môže byť prepravené iba ako letecký tovar podľa podmienok pre prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava diplomatických batožín je povolená diplomatickým kuriérom v kabíne pre Cestujúcich.

5. Preprava nadpočetných batožín

Pri použití tzv. kusového systému odbavenia batožín do/z USA, US teritórií a Kanady sa za každý kus batožiny navyše alebo za prekročenie veľkosti alebo hmotnosti batožiny platí pevne stanovený poplatok podľa miesta určenia.

Batožiny na ostatných linkách, ktoré majú väčšiu hmotnosť než je povolená pre batožiny (nadpočetná batožina), budú prepravené podľa kapacitných možností dopravcu a bude za ne účtované prepravné podľa hmotnosti určenej sadzbou za 1 kg na základe tarify dopravcu.

6. Prehliadka batožín

Dopravca sa môže v prítomnosti Cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožín . Keď nie je Cestujúci prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, otvoriť batožinu Cestujúceho, keď usúdi, že obsahuje predmety vylúčené z prepravy alebo preprava ktorých vyžaduje zvláštny režim.

7. Nesprevádzané batožiny

Preprava nesprevádzaných batožín sa riadi zvláštnymi predpismi dopravcu.

8. Batožiny s prehlásenou hodnotou

Cestujúci má možnosť prehlásiť hodnotu zapísanej batožiny vyššiu, než je hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu za predpokladu, že sú pre to dopravcom vytvorené tarifné podmienky .

9. Výdaj zapísaných batožín

Cestujúci je povinný vyzdvihnúť si batožiny ihneď po prílete

 • vyzdvihnúť batožinu môže držiteľ batožinového lístka a útržka batožinového prívesku, ktorý bol k batožine vystavený. Dopravca nie je povinný zisťovať, či je držiteľ batožinového lístka a útržka batožinového prívesku oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za stratu, škodu, či iné výlohy, ktoré by vznikli Cestujúcemu v tejto súvislosti,
 • poškodenie, nevydanie alebo stratu batožiny je nutné ohlásiť ihneď pri prevzatí batožiny dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápis. Inak sa predpokladá, že batožina bola vydaná v riadnom stave,
 • pri neskoršom ohlásení škody musí Cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou dopravou.

10. Rozmery a váha povolených batožín sa riadi podmienkami dopravcu. Low cost dopravcovia môžu požadovať poplatky za každú batožinu.

§ 12 LETOVÝ PORIADOK

1. Letový poriadok

Dopravca vyvinie maximálne úsilie za účelom uskutočnenia dopravy Cestujúcich a ich batožín v súlade s letovým poriadkom platným v deň letu. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za nepriame a následné škody.

2. Nepravidelnosti v leteckej doprave

Pokiaľ je u pravidelného dopravcu let oneskorený, zrušený, alebo pokiaľ dopravca nie je schopný zaistiť vopred potvrdené miesto a Cestujúci nemôže byť dopravený do konečného miesta určenia, alebo zmešká nadväzujúcu linku s potvrdenou rezerváciou miesta, je dopravca povinný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu číslo 261/2004 buď:

 • z vážnych príčin nezávislých na dopravcovi (z dôvodu tzv. "vyššej moci", napr. poveternostné podmienky, technické dôvody nezavinené dopravcom, vojenský konflikt, štrajk organizácie poskytujúcej služby dopravcovi apod.) môže dopravca let odložiť, oneskoriť, zrušiť, ukončiť, presmerovať, zmeniť typ lietadla alebo sa dať zastúpiť iným dopravcom bez toho, aby mu z toho plynula ďalšia zodpovednosť, okrem povinnosti zaistiť dopravu inými lietadlami alebo inými dopravnými prostriedkami alebo vrátiť cestovné
 • pokiaľ je let odložený, oneskorený, zrušený alebo je zmenený typ lietadla vplyvom okolností, ktoré sú zavinené dopravcom, a dopravca nie je schopný zaistiť vopred potvrdené miesto, Cestujúci môže vystúpiť na vopred stanovenom mieste alebo konečnom mieste určenia, alebo pokiaľ okolnosti spôsobia, že Cestujúci zmešká rezervované spojenie, je dopravca povinný buď
 • dopraviť Cestujúceho pravidelnou linkou, kde je voľné miesto alebo
 • presmerovať cestujúceho do konečného miesta určenia vyznačeného na letenke alebo na platný úsek pravidelnej linky alebo pravidelnou linkou iného leteckého dopravcu alebo zaistiť pre Cestujúceho podzemnú dopravu. V prípade, že čiastka za cestovné, platba za nadpočetné batožiny a iné služby spojené so zmenou cesty prekročí hodnotu zaplatenej letenky alebo jej časti, nebude dopravca od Cestujúceho požadovať dodatočné cestovné alebo iné poplatky a vyplatí Cestujúcemu rozdiel, pokiaľ cestovné a poplatky za zmenenú cestu budú nižšie alebo
 • vrátiť cestovné v súlade s ustanovením § 13 týchto Podmienok a nebude už mať voči Cestujúcemu žiadne ďalšie záväzky,
 • poskytnúť Cestujúcemu s potvrdenou rezerváciou, ktorý nebol priaty k doprave z dôvodu nedostatku kapacity v lietadle, príslušnú náhradu stanovenú predpisom dopravcu.
 • dopravca nezodpovedá za chyby a opomenutia v letových poriadkoch alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancami alebo agentmi dopravcu o dátumoch a časoch odletov a príletov a o prevádzke lietadiel, s výnimkou prípadov, keď si je dopravca vedomý, že jeho jednaním alebo opomenutím nastane pravdepodobná škoda.

§ 13 VRÁTENIE CESTOVNÉHO

1. Všeobecné ustanovenia

Vrátenie cestovného či refundácia sa riadi týmito prepravnými podmienkami a tarifnými podmienkami platnými pre príslušné cestovné v čase zakúpenia letenky. Refundáciu vykonáva iba dopravca, ktorý vystavil letenku alebo agent, ktorý je k tomu oprávnený. Cestujúci je povinný sa vo vlastnom záujme informovať o podmienkach tarify ešte pred zakúpením letenky. Pri vrátení cestovného bude dodržaný spôsob platby. IATA agent môže požadovať, aby osoba, ktorá žiada vrátenie cestovného, podala písomnú žiadosť.

V prípade, že dopravca nemôže splniť podmienky dopravy podľa dopravnej zmluvy alebo keď Cestujúci žiada zmenu niektorej z podmienok dopravy, je IATA agent oprávnený na základe dohovoru s dopravcom poskytnúť Cestujúcemu náhradu za nepoužitú letenku alebo jej časť. Vrátené cestovné bude vyplatené oprávnenej osobe len vtedy, keď odovzdá dopravcovi letenku s nepoužitými letovými kupónmi, kupónom pre Cestujúceho, popr. aj palubnú vstupenku. Dopravca poskytne prostredníctvom IATA agenta náhradu buď osobe uvedenej na letenke, alebo osobe, ktorá za túto letenku zaplatila a predloží o tom dôkaz.

Refundácia poskytnutá osobe, ktorá predložila doklad o zaplatení a nevyužité letové kupóny v zmysle vyššie uvedených ustanovení, je považovaná za riadnu refundáciu a zbavuje IATA agenta akejkoľvek zodpovednosti či následných nárokov na ďalšiu refundáciu.

2. Vrátenie cestovného z dôvodov nezavinených Cestujúcim

Pokiaľ Cestujúci nemohol nastúpiť cestu, na ktorú mal zakúpenú letenku, z dôvodov, ktoré sú na strane dopravcu, dopravca vráti Cestujúcemu cestovné bez ohľadu na podmienky zakúpeného cestovného

Vrátenie sa uskutoční:

 • keď nebola cesta uskutočnená vôbec, vráti sa cestovné v plnej výške,
 • keď bola uskutočnená časť cesty, vráti sa pomerná časť cestovného, ktorá pripadá na úsek letu z miesta, kde došlo ku zrušeniu letu na letisko určenia, ktoré je uvedené v letenke. (Maximálne je možné vrátiť hodnotu jednosmerného cestovného na zrušenom úseku cesty).

3. Vrátenie cestovného na žiadosť Cestujúceho

Pokiaľ Cestujúci požiada o vrátenie cestovného z iných dôvodov než uvedených v bode 2 tohto paragrafu alebo žiada o výmenu letenky či iného dokladu, je IATA agent oprávnený vybrať storno poplatok(manipulačný poplatok IATA agenta) a storno poplatky podľa podmienok tarify vrátane storno poplatkov z letiskových táx (napr. palivová taxa). Manipulačný poplatok (storno poplatok IATA agenta) predstavuje priemerné náklady spojené s vystavením a rezerváciou, poštovné a telekomunikačné poplatky a náklady za účtovné operácie s tým spojené. Vrátenie cestovného sa uskutočňuje podľa týchto zásad:

 • v prípade žiadosti o refundáciu cestovného za letenku, na ktorú sa neuskutočnila žiadna časť dopravy, sa vráti celá čiastka zaplatená za dopravu, znížená o manipulačný poplatok a prípadný storno poplatok podľa podmienky tarify vrátane storno poplatkov z letiskových táx.
 • v prípade refundácie cestovného za letenku, ktorá už bola čiastočne preletená, bude vrátená čiastka zodpovedajúca rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za dopravu už uskutočnenú, pokiaľ nie je dopravcom stanovená inak. Z rozdielu sa odčíta aj manipulačný poplatok a prípadný storno poplatok podľa podmienky tarify vrátane storno poplatkov z letiskových táx.

4. Vrátenie cestovného pri strate alebo odcudzení letenky

Pri strate, odcudzení alebo falšovaní letenky môže IATA agent na základe potvrdení o strate dokladu urobiť refundáciu zníženú o príslušné poplatky za nasledujúcich podmienok :

 • v prípade, že stratená letenka alebo jej časť nebola použitá, predtým refundovaná alebo vystavená ako duplikát,
 • osoba, ktorej je refundácia poskytovaná, podpíše IATA agentovi prehlásenie, že mu zaplatí refundovanú čiastku, pokiaľ bude letenka alebo jej časť využitá inou osobou alebo inej osobe refundovaná,

5. Lehota na podanie žiadosti

Žiadosť o vrátenie cestovného za stratený, nepoužitý alebo čiastočne použitý doklad, alebo jeho časť, je nutné predložiť najneskôr do 30 dní po skončení platnosti dokladu.

6. Právo odmietnuť refundáciu

IATA agent môže odmietnuť refundáciu:

 • po skončení platnosti dokladu a uplynutí lehoty na podanie žiadosti,
 • pokiaľ bola spiatočná letenka podmienkou povolenia vstupu do krajiny,
 • pokiaľ je doklad uvedený v databáze podozrivých dokladov.

7. Mena

Pri vrátení cestovného sa postupuje podľa platných predpisov krajiny, v ktorej bola letenka zakúpená alebo kde dochádza k vráteniu cestovného. Preto sa cestovné vráti v mene, v ktorej bolo zaplatené alebo ak je to v súlade s platnými devízovými predpismi, v mene krajiny, kde sa cestovné vracia. 

8. Spôsob výplaty

Vrátenie cestovného prebieha do 30 dní odo dňa podania žiadosti a to na účet, z ktorého bolo cestovné hradené alebo na účet, ktorý sa vzťahuje k platobnej karte, ktorou bolo cestovné hradené, prípadne poštovou poukážkou, ak bolo cestovné hradené v hotovosti a to na adresu osoby, ktorá cestovné hradila.

9. „Low cost“

V prípade platby a rezervácie letenky u dopravcu označeného symbolom „low cost“ sa podmienky refundácie riadia podmienkami daného dopravcu a rovnako sa k nemu viaže vyriešenie refundácie, pretože on je príjemcom platby.

V prípade, že sa jedná o nedobrovoľnú refundáciu (involuntary reund) zasiela prepravca informácie priamo a iba zákazníkovi na e-mail uvedený pri nákupe. ASIANA nemá zodpovednosť za prípadné neprečítanie alebo nedodržanie týchto podmienok zo strany zákazníka.

§ 14 CESTOVNÉ NÁLEŽITOSTI

1. Cestovné pasy, víza a ostatné doklady

 • Cestujúci je povinný zabezpečiť si všetky doklady a splniť všetky podmienky pre vstup do krajiny a výstup z krajiny, požadované úradmi krajiny odletu, tranzitu, transferu alebo príletu,
 • IATA agent nezodpovedá za škody alebo výdaje, ktoré Cestujúcemu vzniknú tým, že nedodržal uvedené povinnosti,
 • IATA agent je oprávnený skontrolovať všetky cestovné doklady a náležitosti.

2. Vízový servis

Spoločnosť ASIANA v rámci svojich cestovných služieb rovnako zaisťuje vízový servis.  Táto služba spočíva v poskytnutí informácií o podmienkach udelenia víza do tej ktorej krajiny, asistencie pri vyplnení žiadosti a podanie podkladov pre vybavenie víza na príslušný konzulát.

Každý suverénny štát sa riadi svojimi vlastnými pravidlami pre udeľovanie víz občanom cudzích štátov. Tieto pravidlá je nutné rešpektovať. Rovnako treba vziať na vedomie, že na udelenie víza neexistuje právny nárok, a to ani po zložení poplatku. Tieto poplatky môžu byť príslušnými zastupiteľskými úradmi zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a vždy sa platí poplatok aktuálne ku dňu podania žiadosti na príslušný konzulárny odbor. Udelenie víza môže byť bez zdôvodnenia zamietnuté alebo jeho vydanie oddialené. Môže sa tiež stať, že ani s platným vízom nie je Cestujúci pustený na územie cudzieho štátu jeho cudzineckou políciou. Právny nárok na vstup na územie cudzieho štátu neexistuje.

Tieto skutočnosti uvádzame preto, aby klient, ktorý sa na našu spoločnosť obracia s žiadosťou o vízový servis, počítal s rizikami, ktoré môžu nastať prípadným neudelením víza a ktoré spoločnosť ASIANA ani iný subjekt v ČR nemôže nijako ovplyvniť.

Upozorňujeme tiež, že po odovzdaní podkladov na príslušnú ambasádu už nie je možné meniť termín platnosti víza, typ víza, dobu vybavenia apod. Možné je iba zrušiť vybavenie víza a to bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov.

3. Odmietnutie vstupu do krajiny a vyhostenie

Cestujúci je povinný uhradiť platné cestovné v prípade, že je dopravcovi rozhodnutím príslušného orgánu uložené vrátiť Cestujúceho do miesta jeho pôvodného odletu alebo kamkoľvek inam. Dopravca môže použiť k úhrade takého cestovného doposiaľ nepoužité dopravné doklady. Cestovné vyberané za dopravu do miesta, kde bol vstup do krajiny odmietnutý alebo kde došlo k vyhosteniu Cestujúceho, dopravca späť nevracia.

4. Úhrada nákladov dopravcu

Cestujúci je povinný na požiadanie uhradiť dopravcovi všetky náklady vzniknuté tým, že nesplnil predpísané administratívne cestovné náležitosti požadované v krajine odletu, tranzitu, transferu alebo príletu.

5. Colná prehliadka

Cestujúci je povinný byť prítomný pri prehliadke zapísaných alebo nezapísaných batožín, ktorú vykonávajú colné alebo iné orgány. Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá vznikla Cestujúcemu nesplnením tejto podmienky.

§ 15 DOPRAVA ZAISŤOVANÁ POSTUPNE NIEKOĽKÝMI DOPRAVCAMI

Letecká doprava, ktorá má byť uskutočnená postupne niekoľkými dopravcami, v rámci jednej letenky alebo spolu s ňou vystavených prípojových leteniek sa považuje za jediný úkon. Ak je doprava zaisťovaná postupne niekoľkými dopravcami, je každý dopravca, ktorý prijíma Cestujúcich, batožiny alebo tovar, považovaný za zmluvnú stranu dopravnej zmluvy podľa medzinárodných platných dohôd.

Pri tejto doprave môžu Cestujúci alebo ich zástupcovia uplatňovať nárok iba voči dopravcovi, ktorý zaistil dopravu, počas ktorej došlo ku skutočnosti zakladajúcej nárok na náhradu škody s výnimkou prípadu, keď prvý dopravca prevezme výslovnou dohodou zodpovednosť za celú cestu. Ak ide o batožinu alebo o tovar môže Cestujúci alebo odosielateľ uplatňovať nárok voči prvému dopravcovi, ďalej Cestujúci alebo príjemca, oprávnený k vydaniu batožiny alebo tovaru môže uplatňovať nárok voči poslednému dopravcovi a ďalej každý z nich môže uplatňovať nárok voči dopravcovi, ktorý uskutočnil prepravu, pri ktorej došlo k zničeniu, strate, či poškodeniu batožín alebo tovaru alebo k oneskoreniu. Títo dopravcovia sú spoločne a nerozdielne zodpovední voči Cestujúcemu, odosielateľovi alebo príjemcovi.

§ 16 ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU

1. Všeobecná zodpovednosť dopravcu sa riadi:

 • Zodpovednosť leteckého dopravcu sa v medzinárodnej leteckej doprave riadi Dohodou o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave zo dňa 28. mája 1999 (tzv. Montrealskou dohodou) a ďalej nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2027/97, v znení nariadenia č. 889/2002 zo dňa 13. mája 2002, ktoré vychádza z Montrealskej dohody a vzťahuje sa ako na medzinárodnú, tak aj na vnútroštátnu leteckú dopravu
 • Dopravca zodpovedá do výšky skutočnej škody, najvyššie však do limitu obmedzujúceho jeho zodpovednosť. Dopravca nezodpovedá za nepriamu či následnú škodu ani za ušlý zisk
 • Obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, agentov aj zástupcov dopravcu

2. Obmedzenie zodpovednosti dopravcu

 • V prípade smrti alebo zranenia Cestujúceho z dôvodu nehody nemá dopravca žiadny finančný limit zodpovednosti. Pri odškodnom do výšky 100.000,- SDR (približne 123.000,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) nebude dopravca vznášať námietky proti vzniknutým preukázaným nárokom na odškodnenie. Na časť požiadavky na odškodné prevyšujúcej 100.000,- SDR si dopravca vyhradzuje všetky možnosti obrany a právo preukázať, že sa nejednalo o nedbalosť alebo iné zavinenie na strane dopravcu.
 • V prípade smrti alebo zranenia Cestujúceho poskytne dopravca oprávnenej osobe zálohu v minimálnej výške 16.000,- SDR (približne 20.000. - EUR alebo zodpovedajúcu čiastku v miestnej mene) na pokrytie bezprostredných finančných potrieb. Záloha bude poskytnutá do 15 dní od určenia osoby oprávnenej k odškodneniu. Zálohová platba neznamená priznanie zodpovednosti dopravcu a v prípade následných platieb je považovaná za súčasť celkového odškodného. Zálohová platba sa nevracia dopravcovi, pokiaľ však dopravca nepreukáže, že škoda bola spôsobená nedbalosťou, opomenutím či iným nesprávnym jednaním Cestujúceho, ku ktorému sa platba vzťahuje, alebo pokiaľ zálohovú platbu dostala osoba, ktorá k tomu podľa platných zákonov nie je oprávnená.
 • V prípade oneskorenia pri preprave Cestujúceho zodpovedá dopravca za škodu až do výšky 4.150,- SDR (približne 5.100,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) okrem prípadov, keď dopravca vykonal všetky primerané opatrenia, aby ku škode nedošlo, alebo keď nebolo možné také opatrenia vykonať
 • V prípade oneskorenia pri preprave zapísaných batožín zodpovedá dopravca za škodu až do výšky 1.000,- SDR (približne 1.230,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) na jedného Cestujúceho okrem prípadov, keď dopravca vykonal všetky primerané opatrenia, aby ku škode nedošlo, alebo keď nebolo možné takéto opatrenia vykonať.
 • V prípade zničenia, straty alebo poškodenia zapísaných alebo nezapísaných batožín zodpovedá dopravca za škodu až do výšky 1.000,- SDR (približne 1.230,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) na jedného Cestujúceho okrem prípadov bežného opotrebovania a prípadov, keď je batožina Cestujúceho pred začiatkom cesty už poškodená alebo chybná.
 • Vyššie uvedený limit zodpovednosti za batožiny do výšky 1.000,- SDR sa vzťahuje na zapísané aj nezapísaná batožiny dokopy s ohľadom na predložené účty

3. Zodpovednosť za škodu

Dopravca je zodpovedný iba za škody spôsobené na vlastnej linke. Dopravca, ktorý vystavil letenku či odbavil batožiny na linku iného dopravcu, vystupuje iba ako jeho agent. Cestujúci má právo uplatňovať svoje nároky, v prípade zapísaných batožín, voči prvému alebo poslednému dopravcovi. Dopravca nie je zodpovedný za poškodenie batožiny Cestujúceho , ktoré bolo spôsobené obsahom batožiny.

Dopravca nie je zodpovedný za škody na nezapísaných batožinách a iných veciach, ktoré sú v osobnom opatrovaní Cestujúceho, iba ak by bola škoda spôsobená jeho zavinením alebo Cestujúci stratil možnosť sa o svoju batožinu postarať. Ak by bola škoda spôsobená spoluzavinením Cestujúceho, zodpovedá Cestujúci a dopravca pomerne podľa svojej účasti na spôsobení škody.

Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu alebo poškodenie, ktoré boli spôsobené prírodnými vplyvmi, smrťou zvierat alebo jednaním zvierat ako je hryzenie, kopanie, prebodnutie alebo dusenie, alebo chybnou schránkou pre zviera či neschopnosťou zvieraťa vyrovnať sa po psychickej stránke s odlišnými podmienkami leteckej prepravy.

V prípade, že je prepravovaný Cestujúci, ktorého vek či duševný alebo telesný stav je taký, že mu môže spôsobiť nejaké nebezpečenstvo alebo riziko, nezodpovedá dopravca za žiadne choroby, zranenia alebo nespôsobilosť, invaliditu či smrť, ktorá sa dá prisúdiť takémuto stavu či za zhoršenie takéhoto stavu.

§ 17 SPÔSOB A LEHOTY REKLAMÁCIÍ

1. Škodu na zdraví, nezapísaných batožinách a inom osobnom majetku je Cestujúci povinný ihneď ohlásiť dopravcovi, ktorý o tom spíše zápis. Pri neskoršom ohlásení škody musí Cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou dopravou. Pri vážnych zraneniach je dopravca povinný hlásenie vykonať sám.

2. Škodu na zapísanej batožine musí Cestujúci  reklamovať u dopravcu ihneď, najneskôr však do 7 dní. Škodu na prepravovanom tovare je nutné reklamovať ihneď, najneskôr však do 14 dní od jeho prevzatia. Nároky zo zodpovednosti za oneskorenie treba uplatniť písomne do 21 dní odo dňa, keď batožina alebo tovar boli vydané. Pri nedodaní tovaru je nutné uplatniť reklamáciu do 120 dní odo dňa vystavenia leteckého nákladného listu.

3. Nárok na náhradu škody zaniká po uplynutí 2 rokov odo dňa príletu do miesta určenia alebo odo dňa, keď lietadlo malo priletieť alebo od ukončenia prepravy.

§ 18 OBMEDZENIE PôSOBNOSTI

1. Cestovné doklady leteckých spoločností, ktoré nemajú zastúpenie v IATA Česká republika alebo nemajú zmluvu o uznávaní dokladov so zastúpenými dopravcami, nie je možné vystaviť prostredníctvom IATA agenta v Českej republike, ale iba prostredníctvom leteckej spoločnosti v mieste jej pôsobenia. IATA agent môže na vyžiadanie vytlačiť klientovi opis rezervácie a zaistiť jej nezrušenie do okamihu vystavenia letenky takýmto dopravcom alebo zaistiť dodanie letenky poštou (s dostatočným časovým predstihom závislým na mieste obchodného zastúpenia danej leteckej spoločnosti). Živý operátor overuje a potvrdzuje každú rezerváciu na vystavenie letenky.

2. ASIANA nenesie zodpovednosť za leteckými spoločnosťami zverejňované tarify, ktoré nie je možné využiť z dôvodov mimo pôsobnosť ASIANy.

§ 19 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 6. 2010 a sú k nahliadnutiu vo všetkých kanceláriách spoločnosti ASIANA spol. s r.o.. Tieto podmienky nahradzujú Podmienky platné zo dňa 01. 06. 2009