Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Obchodné podmienky spoločnosti Asiana, spol. s r. o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba ako „VOP“) upravujú práva a povinnostizákazníka (ďalej iba „Zákazník“) a spoločnosti ASIANA, spol. s r. o. (ďalej iba „ASIANA“), IČO: 49704362, sídlom v Prahe 6, Velflíkova 8, PSČ: 160 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 22489.. ASIANA pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná agentúra a cestovná kancelária, prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom webových stránok www.superletuska.sk a www.mapaleteniek.sk.

1.2. Zákazníkom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnickí osoba, ktorá prejaví záujem uzatvoriť so spoločnosťou ASIANA, alebo prostredníctvom nej zmluvu o Zájazde (alebo inú zmluvu na ponúkané služby alebo tá osôb, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto VOP aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s článkom 2 týchto VOP.

1.3. „ASIANA“ je sprostredkovateľ oprávnený k predaju leteniek a ďalších doplnkových cestovných služieb spoločností, ktoré prevádzkujú Prepravu alebo poskytujú ubytovanie, prenájom vozidiel a ďalšie služby cestovného ruchu. ASIANA je oprávnená predávať aj letenky dopravcov, ktorí nie sú členom Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy. Demonštratívny výpis dopravcov je uvedený na internetových stránkach ASIANY www.superletuska.sk. ASIANA je oprávnená prijímať od Zákazníkov peňažné prostriedky na úhradu ceny za Prepravu a ďalšie súvisiace cestovné služby.

1.4. „ASIANA je ďalej autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárii (Ďalej iba „CK“), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK, s ktorými ASIANA spolupracuje, informovali ASIANU, že sú riadne poistené proti úpadku a vo väčšine prípadov fungujú na českom trhu už niekoľko rokov.

1.5. ASIANA je taktiež vlastníkom vlastnej koncesnej listiny na činnosť „Provozování cestovní kanceláře“. Pokiaľ je na Zmluve o zájazde Potvrdení o zájazde, Záväznej objednávke služieb či v týchto VOP uvedená výslovne ako usporiadateľ či Poskytovateľ ASIANA, vystupuje ASIANA ako cestovná kancelária. V opačnom prípade sa má za to že ASIANA je v postavení cestovnej agentúry, nie je výslovne stanovené inak.

1.6. Zákazník zodpovedá za vecnú i formálnu správnosť svojej objednávky, najmä za správne uvedenie svojich osobných údajov, termínov a ďalších významné podmienky dopytované služby u ASIANY. ASIANA nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnosti poskytnutých údajov Zákazníkom. Pri zadaní dopytu či objednávky je Zákazník povinný uviesť špecifické požiadavky na dopytované služby, rovnako ako uplatniť prípadnú zľavu. Zákazník berie na vedomie, že neskôr uplatnené špecifické požiadavky či zľavy nie je možné pri poskytnutí služby zohľadniť. Zákazník tiež berie na vedomie a súhlasí s tým, že špecifické požiadavky na vyhľadávanú službu môžu byť spoplatnené dodatočnými poplatkami, ktoré neboli zahrnuté v základnej cene služby.

1.7. ASIANA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku ktorá obsahuje nesprávne, rozporuplné alebo neúplné údaje Zákazníka. ASIANA je Ďalej oprávnená odmietnuť objednávku Zákazníka, ktorý opakovane zasiela neúplné alebo nesprávne vyplnené objednávky, opakovane bez dôvodu neplatí zjednané zálohy či cenu objednanej služby, opakovane nezasiela podpísané dokumenty, alebo ktorý je pri osobnej objednávke v prevádzke ASIANA pod vplyvom omamných látok.

1.8. Pokiaľ nie je uvedené inak, v prípade odstúpenia od zmluvy je Zákazník povinný uhradiť ASIANE storno poplatok stanovený pre príslušný druh služby alebo zájazdu v súlade s týmito VOP. Pokiaľ nie je poplatok stanovaný, tak je Zákazník povinný uhradiť náklady ktoré ASIANA vynaložila na plnenie zmluvy do okamžiku, kedy jej bolo doručené odstúpenie Zákazníka od zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné, musí byť doručené do sídla ASIANA doporučeným listom a je účinné jeho doručením ASIANE.

1.9. Zákazník berie na vedomie, že reklamácia leteckej prepravy či služieb s tým priamo súvisiacich je možno robiť iba spôsobom uvedeným v podmienkach Dopravcu (ďalej len "Dopravca") alebo poskytovateľa služby/prevádzkovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“( viď článok 2.4 týchto VOP. ASIANA nie je oprávnená vybavovať akékoľvek reklamácie Zákazníka, ktoré sa týkajú Leteckej prepravy či súvisiacich služieb. V prípade uplatnenia reklamácie nedostatkov ostatných služieb poskytovaných zo strany ASIANA Zákazníkovi, je Zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu takéhoto nedostatku priamo u spoločnosti ASIANA a to bez zbytočného odkladu ihneď, ako taký nedostatok zistí. ASIANA je povinná reklamáciu vybaviť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ASIANA nezodpovedá za chybné poskytnutie služby alebo jej neposkytnutia z dôvodu vyššej moci, prípadne ak je reklamovaná služba, ktorú iba sprostredkovala. V takomto prípade je daná zodpovednosť za nedostatky Poskytovateľovi sprostredkúvanej služby obdobne ako u Leteckej preprave.

1.10. Zákazník je povinný uhradiť cenu služieb alebo zájazdu objednaných priamo od ASIANY alebo prostredníctvom sprostredkovania ASIANY v lehote stanovenej v príslušnej zmluve či potvrdení objednávky. Nie je takáto lehota stanovená, je Zákazník povinný konzultovať splatnosť priamo s agentom ASIANA. Cena služieb je uhradená v deň pripísania dohodnutej ceny, vrátane všetkých prislúchajúcich daní a poplatkov, na bankový účet ASIANA, alebo v deň zloženia ceny služieb v hotovosti na pokladni ASIANA, pokiaľ sa to stane do 17 hod.  Platby pripísané na účet po 17 hod sú považované za uhradené v nasledujúci pracovný deň.

1.11. Tieto VOP neupravujú a nevzťahujú sa na:

(a) Práva a povinnosti medzi Zákazníkom a Dopravcom či Poskytovateľom spri uskutočňovaní leteckej prepravy osôb a poskytovaní súvisiacich cestovných služieb. Uvedený vzťah sa riadi zmluvou a príslušnými podmienkami konkrétneho Dopravcu či Poskytovateľa. 

(b) Práva a povinnosti Zákazníka a usporiadateľom zájatdu pri poskytovaní zájazdu podľa zluvy o zájazde uzatvorenej prostrední

(c) Vzťahy medzi Zákazníkom a poisťovňou, a to ani v prípade dohodnutia poistenia prostredníctvom ASIANA. Zákazník je povinný zoznámiť sa s poistnou zmluvou vrátane všeobecných poistných podmienok poisťovne a v prípade poistnej udalosti či inej súvislosti sa obracať priamo na poisťovňu.

(d) Práva a povinnosti medzi Zákazníkom a Poskytovateľom ubytovania, prenájmu auta a iných jednotlivých služieb cestovného ruchu, ktoré pre Zákazníka sprostredkuje ASIANA. Uvedené vzťahy sa riadia podmienkami daného Poskytovateľa.

 

 

2. Podmienky pre sprostredkovanie leteckej prepravy osôb

 

2.1. Spôsob uzatvárania Zmluvy o leteckej preprave osôb

2.1.1. ASIANA ponúka Zákazníkovi možnosť uzatvoriť s vybraným Dopravcom alebo Poskytovateľom Zmluvu o leteckej preprave osôb a o poskytnutí ďalších súvisiacich cestovných služieb iba na základe týchto VOP platných v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

2.1.2. Zákazník môže uskutočniť svoju objednávku leteniek, prípadne cestovných služieb:

a) prostredníctvom elektronickej on-line rezervácie cez sieť Internet na stránkach www.superletuska.sk, www.mapaleteniek.sk,

b) prostredníctvom telefonického hovoru,faxu či elektronickej pošty,

c) osobne v kancelárii ASIANY.

2.1.3. Spôsob objednávky podľa článku 2.1.2 má právo si zvoliť Zákazník a s následným, nižšie uvedeným spôsobom uzatvorenia Zmluvy, výslovne súhlasí.

 

2.2. Uzatvorenie Zmluvy s On-line rezerváciou

2.2.1. Rezerváciou prostredníctvom systému pre elektronické on-line rezervácie Zákazník uskutoční záväzne svoju objednávku Prepravy, príp. ďalších cestovných služieb, a bezvýhradne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Po prijatí objednávky, a jej prípadnom potvrdení zo strany Dopravcu alebo Poskytovateľa (ak je to podľa podmienok Dopravcu alebo Poskytovateľa nutné), je Zákazníkovi zo strany ASIANY zaslané elektronickou formou na e-mail, ktorý uviedol klient pri rezervácii, potvrdenie jeho objednávky s uvedením údajov o objednanej Preprave, Dopravcovi alebo Poskytovateľovi , súvisiacich službách a celkovej ceny.s

2.2.2. Zákazník berie na vedomie, že do okamihu uhradenia ceny letenky, príp. ďalších cestovných služieb, nie je potvrdenie objednávky záväzné a rezervácia letenky, príp. ďalších cestovných služieb, ako aj ich cena, môže byť zmenená. Dostupné spôsoby platby ceny letenky, príp. ďalších služieb, závisia na termíne, do ktorého treba pri potvrdenej rezervácii vystaviť letenku alebo/aj voucher na ostatné cestovné služby. Konkrétnu lehotu na uhradenie ceny letenky a ostatných cestovných služieb určuje ku konkrétnemu cenovému tarifu Dopravca alebo Poskytovateľ.

2.2.3. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď Zákazník uhradí po overení platnosti potvrdenej rezervácie letenky, príp. ďalších cestovných služieb, u ASIANY cenu letenky, príp. súvisiace služby. Uzatvorením Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že mu boli zo strany ASIANY poskytnuté všetky potrebné informácie (vrátane stornovacích a reklamačných podmienok) a odovzdané súvisiace dokumenty. Za uhradenie sa považuje okamih, keď je príslušná čiastka uhradená k rukám ASIANY v jej pokladni alebo pripísaná na bankový účet ASIANY. Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami Dopravcu týkajúcich sa zmeny už vystavenej letenky (napríklad zmena dátumov letu), alebo Poskytovateľa služby pre zmenu objednanej cestovnej služby.

2.2.4. Po uzatvorení zmluvy je ASIANA povinná ihneď vystaviť a predať, respektíve zaslať Zákazníkovi objednané letenky, popr. doklady potvrdzujúce zakúpenie súvisiacej cestovnej služby.

 

2.3. Uzatvorenie zmluvy s rezerváciou telefónnym hovorom alebo osobnou návštevou

2.3.1. Zákazník berie na vedomie, že do okamihu uhradenia ceny letenky, príp. ďalších služieb, nie je potvrdenie objednávky záväzné a rezervácia letenky, príp. ďalších služieb, ako aj ich cena, môže byť zmenená.

2.3.2. Rezerváciou iným spôsobom, ako je uvedené v článku 2.2 týchto podmienok, Zákazník uskutočňuje záväznú objednávku Prepravy, príp. ďalších služieb. Po prijatí objednávky a jej prípadnom potvrdení zo strany Dopravcu alebo Poskytovateľa (ak to je podľa podmienok Dopravcu alebo Poskytovateľa nutné), je Zákazníkovi zaslané zo strany ASIANY potvrdenie jeho objednávky s uvedením údajov o objednanej Preprave, súvisiacich službách, Dopravcovi alebo Poskytovateľovi a cene. V potvrdení objednávky je ďalej uvedené, že vzťah medzi Zákazníkom a spoločnosťou ASIANA sa riadi týmito VOP, ktoré sú uverejnené v platnom znení na www.superletuska.sk a v ktorejkoľvek kancelárii ASIANY.

2.3.3. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď Zákazník uhradí po overení platnosti potvrdenej rezervácie letenky, príp. ďalších služieb, u ASIANY cenu letenky, príp. súvisiacich služieb. Uzatvorením Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že mu boli zo strany ASIANY poskytnuté všetky potrebné informácie (vrátane stornovacích a reklamačných podmienok) a odovzdané súvisiace dokumenty. Ďalej uzatvorením Zmluvy Zákazník súhlasí so znením VOP. Za uhradenie sa považuje okamih, keď je príslušná čiastka uhradená k rukám ASIANY v jej pokladni alebo pripísaná na bankový účet ASIANY.

2.3.4. Po uzatvorení zmluvy je ASIANA povinná ihneď vystaviť a predať, resp. zaslať Zákazníkovi objednané letenky, popr. doklady potvrdzujúce zakúpenie inej cestovnej služby.

 

2.4. Zmluva o leteckej preprave osôb

2.4.1. Zákazník berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti týkajúce sa Prepravy a poskytnutia súvisiacich doplnkových služieb Zákazníkovi a Dopravcovi alebo Poskytovateľovi. ASIANA vystupuje vo vzťahu medzi klientom a Dopravcom alebo Poskytovateľom iba ako sprostredkovateľ pri uzatváraní Zmluvy.

2.4.2. Zákazník berie na vedomie, že ASIANA nezabezpečuje Prepravu ani poskytovanie súvisiacich služieb, a z tohoto dôvodu nezodpovedá za riadne a včasné uskutočnenie Prepravy a poskytnutie súvisiacich služieb, či za spôsobenie úrazu, ochorenie, stratu ani poškodenie vecí či iného majetku Zákazníka.

2.4.3. Všetky návrhy na zmeny či zrušenie Zmluvy, pokiaľ to Zmluva či podmienky Dopravcu alebo Poskytovateľa pripúšťajú, je Zákazník povinný uskutočniť u Dopravcu alebo Poskytovateľa alebo, ak to pripúšťajú podmienky Dopravcu alebo Poskytovateľa, prostredníctvom ASIANY.

2.4.4. Zákazník berie na vedomie, že ASIANA nezodpovedá za úpadok a insolvenciu Dopravcu alebo Poskytovateľa a že platba za objednané služby je automaticky zúčtovaná v prospech Dopravcu alebo Poskytovateľa. Zákazník ktorého let alebo služba boli vyhlásením úpadku a insolvencie dotknuté, je oprávnený žiadať svoje finančné prostriedky prostredníctvom prihlásenia sa do insolventného riadenia Dopravcu alebo Poskytovateľa.

2.4.5. Ďalej Zákazník berie na vedomie, že reklamáciu Prepravy či služieb s tým súvisiacich možno uskutočniť iba spôsobom uvedeným v podmienkach Dopravcu alebo Poskytovateľa. ASIANA nie je oprávnená riešiť akékoľvek reklamácie Zákazníka, ktoré sa týkajú Prepravy či súvisiacich služieb.

2.4.6. Tieto reklamácie je nutné uskutočniť, ak nie je v reklamačných podmienkach Dopravcu alebo Poskytovateľa uvedené inak, v prípade:

a) nedostatkov, ktoré možno odstrániť ihneď, bez zbytočného odkladu u poverenej osoby Dopravcu alebo Poskytovateľa, 

b) ostatných nedostatkov, najneskôr do štrnástich (14) dní od uskutočnenia Prepravy u Dopravcu alebo čerpania cestovnej služby u Poskytovateľa  alebo prostredníctvom ASIANY.

2.4.7. V prípade, že Zákazník uskutoční reklamáciu prostredníctvom ASIANY, tá na základe súhlasu Zákazníka následne odovzdá reklamáciu na riešenie Dopravcovi alebo Poskytovateľovi  a ďalej informuje Zákazníka o priebehu a výsledku reklamácie. Zákazník berie na vedomie, že mu v tomto prípade nevznikajú akékoľvek nároky voči ASIANE, ktorá mu v reklamačnom konaní iba pomáha. Zákazník berie ďalej na vedomie, že aj v prípade odovzdania reklamácie Dopravcovi alebo Poskytovateľovi prostredníctvom ASIANY, spadá reklamácia výhradne do kompetencie Dopravcu alebo Poskytovateľa a nie je v možnostiach ASIANY ovplyvniť dobu alebo výsledok vybavenia reklamácie.

2.4.8. ASIANA je oprávnená poskytovať akékoľvek náhrady len v súlade s príslušnými podmienkami Dopravcu alebo Poskytovateľa.

2.4.9. ASIANA zodpovedá len za splnenie svojich povinností súvisiacich s uzatvorením Zmluvy, t.j. hlavne za:

a) riadne a včasné oznámenie Dopravcovi alebo Poskytovateľovi , že bola uskutočnená objednávka a následne uzatvorená Zmluva,

b) riadne a včasné zaistenie potvrdenia objednávky zo strany Dopravcu alebo Poskytovateľa , pokiaľ to vyžadujú podmienky Dopravcu alebo Poskytovateľa ,

c) riadne vystavenie letenky či iného cestovného dokladu,

d) riadne odovzdanie potrebných dokladov Zákazníkovi, Dopravcovi alebo Poskytovateľovi, 

e) riadne oznámenie zmien, prípadne zrušenie Zmluvy Dopravcovi alebo Poskytovateľovi aj Zákazníkovi, pokiaľ je o týchto zmenách informovaná,

f) riadne a včasné poukázanie ceny Prepravy alebo cestovné služby a ceny za súvisiace služby na účet Dopravcu alebo Poskytovateľa. 

2.4.10. V prípade nedostatkov uvedených v bode 2.4.9. je Zákazník povinný uskutočniť reklamáciu u ASIANY bez zbytočného odkladu, ihneď ako tento nedostatok zistí, najneskôr však do štrnástich (14) dní od jeho vzniku. ASIANA je povinná túto reklamáciu vyriešiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.4.11. Zákazník zodpovedá za formálnu aj vecnú správnosť svojej objednávky. Najmä za správne uvedenie mena a priezviska (v prípade, že meno alebo priezvisko Zákazníka je príliš dlhé alebo má zvláštny tvar, je nutné informovať našich zamestnancov pred dokončením objednávky a vytvorením rezervácie. Meno a priezvisko v letenke musí presne zodpovedať údajom uvedeným v cestovnom doklade), veku, včasné nárokovanie na zľavu na základe veku už pri rezervácii a predložení dokladu o veku (doklad totožnosti a ďalšie údaje nutné k identifikácii osoby pre účely leteckej prepravy), ako aj za uvedenie správnych údajov týkajúcich sa Prepravy aj ostatných cestovných služieb, tj. predovšetkým správny dátum, kedy sa má uskutočniť Preprava alebo iná cestovná služba. Zákazník je rovnako povinný oznámiť ASIANE svoju požiadavku na prepravu neštandardných vecí, tj. najmä zvieratá, zbrane, športové potreby. Zákazník berie na vedomie, že Dopravcovia môžu v súlade s ich prepravnými podmienkami vyžadovať za dodatočnú zmenu údajov či prepravu neštandardných vecí úhradu poplatkov, prípadne môžu Zákazníka vylúčiť z prepravy a to bez nároku na vrátenie ceny Prepravy a priamo súvisiacich služieb.

2.4.12. Zákazník berie na vedomie, že ASIANA nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky či zmeny podmienok Prepravy po zakúpení letenky a tieto informácie oznamovať Zákazníkovi. V súlade s bodom 2.4.9 písm. e) je tieto informácie povinná oznámiť a podať Zákazníkovi iba v prípade, keď sú jej tieto oznámené Dopravcom.

2.4.13. Zákazník zodpovedá hlavne za:

a) dodržovanie vízových predpisov po celý čas letu, teda aj vízovej povinnosti pri pobyte v tranzitnom priestore medzinárodného letiska,

b) správnosť uvedených údajov,

c) overenie prípadných zmien letu po zakúpení letenky (nutné overiť u príslušného Dopravcu),

d) včasné dostavenie sa k odletu.

2.4.14. Zákazník je povinný po zakúpení letenky, príp. súvisiacich doplnkových služieb, oznámiť ASIANE platné kontaktné údaje (ako aj zmenu týchto údajov) pre prípad zistenia zmeny letu či jeho podmienok. V prípade neplatnosti uvedených kontaktných údajov ASIANA nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Zákazníkovi.

2.4.15. Zákazník je povinný:

a) využiť prvý úsek cesty podľa rezervácie a využiť kupóny v poradí určenom na letenke, inak nárok na prepravu zaniká bez náhrady,

b) rekonfirmovať (znovu potvrdiť) spiatočný let, a to 72 hodín pred odletom priamo Dopravcovi,

c) overiť si povolenú váhu batožiny,

d) skontrolovať správnosť údajov v rezervácii letenky, potvrdeniach a formulároch súvisiacich služieb, a následne v prepravnom doklade pri jeho prevzatí (najmä meno a priezvisko, dátumy, trasu, dátum narodenia ak je uvedený), prevzatím letenky či itinerára letu vyslovuje s uvedenými údajmi súhlas,

e) zoznámiť sa s podmienkami možnosti zmeny už vystavenej letenky,

f) dodržovať Prepravné podmienky zverejnené na stránkach dopravcu

2.4.16. Zákazník berie na vedomie, že:

a) V prípade storna letenky je servisný poplatok za vystavenie letenky nevratný a za vykonanie stornovania letenky si ASIANA môže účtovať odmenu podľa platného cenníka (dostupný na internetových stránkach www.superletuska.sk).

b) Storno letenky a lehota pre prípadnú refundáciu sa riadi podmienkami dopravcu/leteckej spoločnosti u konkrétneho tarifu, preplatenia vratky/dobropisu sa uskutočňuje formou bezhotovostného prevodu na základe vyplnenia príslušného formulára na vrátenia peňazí.

c) V prípade, že má Zákazník záujem o doplnkové služby (storno poistenie, sprevádzanie cestujúceho, špeciálne jedlo), je povinný o tom informovať zamestnanca ASIANY.

d) Uplatnenie storno podmienok u doplnkových služieb:

• nákup dodatočnej batožiny – nevratné (pri objednávaní on-line sekcii Moja batožina),

• nákup konkrétnych sedadiel k letenke – nevratné (pri objednávaní v on-line sekcii Prémiové služby počas letu – Výber preferovaného sedadla)

• nákup občerstvenia na palube  -nevratné (pri objednávaní v on-line sekcii Prémiové služby počas letu - Čo si prajete jesť na palube),

• cestovné poistenie  -podľa podmienok Poskytovateľa TU ,

• GO parking – podľa podmienok Poskytovateľa TU,

• Travel Asistent – podľa podmienok  Poskytovateľa TU,

• BRONZE MEET & GREET – nevratné (pri objednaní v on-line sekcii Doplnková služba – BRONZE MEET & GREET)

• SILVER MEET & GREET – nevratné (pri objednaní v sekcii Doplnková služba  - SILVER MEET & GREET)

• Salónik Menzies Aviation letisko Václava Havla v Prahe  -nevratné (pri objednaní v online sekcii Doplnková služba – Salónik Menzies Aviation v Terminály)

e) Poskytovanie ostatných služieb (ubytovanie, prenájom vozidla, cestovné poistenie, poistenie proti storno poplatkom atď.) sa riadi podmienkami Poskytovateľa služby. Výber a rezervácia sedadiel v lietadle, ktoré nie sú ponúkané zadarmo, nie sú garantované a ich zmena môže byť leteckou spoločnosťou zrealizovaná kedykoľvek pred odletom z dôvodu zmeny konfigurácie lietadla, zmenu typu lietadla a podobne.

f) V prípade zmeny dátumu odletu na vystavenej letenke, pokiaľ to umožňujú podmienky tarifu, má dopravca právo na doplatenie aktuálnej výšky letiskových a palivových poplatkov platných ku dňu zmeny, ak došlo k takému zvýšeniu od dátumu vystavenia letenky.

g) V prípade nízkonákladových leteckých spoločností existuje vyššie riziko zmeny či zrušenia letu zo strany dopravcu. Povinnosť poskytnutia náhradného spojenia dopravcom v takýchto prípadoch môže byť obmedzená.

h) V prípade zmeny e-mailového kontaktu v systému dopravcu Zákazníkom alebo na žiadosť Zákazníka, stráca Zákazník možnosť podpory zo strany ASIANA. Akákoľvek Ďalšia komunikácia (doplňujúce informácie, zmeny, podpora pri odbavení atď.) prebieha priamo medzi Zákazníkom a dopravcom, ASIANA nenesie za toto zodpovednosť.

  

3. Podmienky predaja zájazdov

 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.1. Zákazník (ďalej aj ako „Subjekt“) týmto udeľuje súhlas ASIANE (príp. jej zamestnancovi) k zhromažďovaniu, uchovávaniu a spracovaniu osobných údajov ním poskytnutých ASIANE (ďalej aj „Správca“) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľuje pre údaje poskytnuté Subjektom v Zmluve a dokumentoch s ňou súvisiacich, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň si je Subjekt vedomý svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Subjekt prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

4.2. Subjekt môže požiadať správcu o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Správca je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu subjektu odovzdať. V prípade, že osoba, ktorá súhlasila a podpísala tieto VOP, zistí alebo sa domnieva, že Správca pri spracovaní ich osobných údajov koná v rozpore s ochranou ich súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má právo požiadať Správcu o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, môže sa hlavne jednať o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade, že Správca nevyhovie žiadosti Subjektu, má tento právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

4.3. V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov sú všetky údaje zhromažďované a spracované výhradne za účelom zaistenia cestovných služieb a ďalej ponúkania výrobkov a služieb Subjektu. Všetky uvedené údaje budú zhromažďované, spracované a uschované tiež pre účely zasielania obchodných informácií Subjektu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, keď Subjekt priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na dobu 5 (piatich) rokov. Subjekt ďalej súhlasí s tým, že k poskytnutým údajom môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje. Sumarizované údaje môžu byť použité správcom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu Správcu.

4.4. Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci Správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so Správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

 

5. Cestovné doklady a podmienky pre vybavenie oprávnenia k pobytu (víza)

5.1. Každý zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestový pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne Štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádza.

5.2. Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu(obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie).U väčšine destinácii sa jedná o minimálnu platnosť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstvá zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ďalej MZV ČR) respektíve zastupiteľských úradov jednotlivých krajín. Na týchto stránkach je Zákazník a aj spolucestujúci povinní si pred objedaním Zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a Ďalšie podmienky nutné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane aktuálnej situácie v destinácii.

5.3. ASIANA na základe výslovnej objednávky Zákazníka môže poskytnúť asistenciu pri vyplnení formulárov potrebných pre vstup do vybranej krajiny za odmenu. Asistencia je iba administratívnym úkonom na žiadosť Zákazníka a je obmedzená iba na vyplnenie formulára informáciami overenými a odovzdanými Zákazníkom. Spoločnosť ASIANA nenesie zodpovednosť za prípadné odopretý vstup do cieľovej a tranzitnej krajiny alebo vznik ďalších nákladov v súvislosti s cestovnými obmedzeniami SR, krajinou pobytu alebo tranzitu.

5.4. Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí odporúčame Zákazníkom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne aby ich mali uložení v emailovej pošte a podobne. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa hlavne o prípady straty dokladov a odcudzeniu, pri požiadavke hotela nechať cestový pas na recepcii do druhého dňa. Podľa informácii MZV SR nemajú hotely právo zadržať Zákazníkom cestovný pas čo iba na jeden deň, no napriek tomu je to bežná prax. Hotely si môžu cestovný doklad odfotiť či naskenovať a mali by doklad bez zdržania Zákazníkovi vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo krádež cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tomto nahlásení vydali potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (Ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa Zákazník môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný úrad SR. Zoznam úradov je dostupný na internetovej stránke MZV v kapitole Štáty sveta – kontaktné údaje.  V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu), ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšej dobe, akonáhle sú splnené podmienky stanovené pre jeho vydanie, Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzeným účelom cesty, hlavne k umožneniu návratu do Slovenskej republiky.

5.5. Potrebné ostatné doklady zabezpečovanie spoločnosťou ASIANA či príslušnou CK, ako napríklad vouchery, letenky a podobne, dostane Zákazník od ASIANY alebo príslušnej CK. Nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané obvykle 7 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané Zákazníkovi až priamo na mieste odjazdu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické Poukazy, sa Zákazník na letisku a aj v ubytovacích zariadeniach preukáže iba cestovným dokladom, pripadne občianskym preukazom.

5.6. ASIANA ponúka Zákazníkom zaistenie vybavenia víz za odmenu na základe objednávky Zákazníka, ktorá je urobená telefonicky, e-mailom alebo osobne v akejkoľvek prevádzke ASIANA.

5.7. V objednávke je Zákazník povinný uviesť hlavne osobné údaje osôb, pre ktoré majú byť víza vybavované (vrátane Štátneho občianstva), úplný oficiálny názov štátu, ktorého vízum chce Zákazník vybaviť, typ požadovaného víza a požadovaný termín a doba trvania víz. Po prijatí objednávky ASIANA Zákazníkov pošle potvrdenie objednávky s uvedením údajov o objednanom vybavení víz, dokladoch nutných k úspešnému vybaveniu víz, výšku správneho poplatku za vybavenie víz a odmeny ASIANY.

5.8. Zmluva je uzatvorená uhradením odmeny ASIANE a správneho poplatku za vybavenie víz. Uzatvorením zmluvy Zákazník potvrdzuje že mu boli zo strany ASUANA poskytnuté všetky známe/dostupné informácie vrátane predpokladanej lehote pre vybavenie žiadosti o víza. Za úhradu odmeny a správneho poplatku sa považuje podľa formy úhrady deň prevzatia hotovosti či platby platobnou kartou alebo deň pripísania platby na účet ASIANY, a to v súlade s bodom 1.10 týchto VOP.

5.9. Pokiaľ sa zákazník po podaní žiadosti o vydanie víz rozhodne túto žiadosť vziať späť alebo zmluvu s ASIANOU ukončiť pred vydaním víz, má ASIANA nárok na úhradu pomernej časti odmeny za už vykonané úkony, najmenej vo výške 50% odmeny. Zákazník berie na vedomie, že po podaní žiadosti o vydanie víz sa zaplatený správny poplatok už nevracia, a to ani v prípade, že Zákazník svoju žiadosť síce neodvolá späť, ale víza nebudú vydané.

5.10. Po uzatvorení zmluvy je Zákazník povinný odovzdať ASIANE bez zbytočného odkladu všetky dokumenty potrebné pre vybavenie víz. Do prijatia takýchto dokumentov nie je ASIANA povinná urobiť žiadne korky smerujúce k vybaveniu víz. Zákazník berie na vedomie, že príslušný zastupiteľský úrad môže v priebehu konania o vydanie víz požadovať predloženie ďalších dokumentov. ASIANA bude Zákazníka o dodaní ďalších dokumentov informovať a Zákazník je povinný takéto ďalšie dokumenty ihneď poskytnúť.

5.11. Zákazník je povinný:

a) povedať ASIANE pravdivé a kompletné všetky skutočnosti a informácie, ktoré s rozhodné pre vydanie víz,

b) poskytovať ASIANE súčinnosť potrebnú pre vybavenie víz,

c) pokiaľ je potrebná na vybavenie víz plná moc, včas ju ASIANE udeliť a doručiť.

5.12. ASIANA je povinná:

a) dokumenty prijaté od Zákazníka pre účely vybavenia víz riadne opatrovať a predať je príslušnému zastupiteľskému úradu,

b) na žiadosť Zákazníka ho informovať o priebehu vybavovania víz,

c) konať podľa svojich schopností a znalosti a odchýliť sa od pokynov Zákazníka, iba ak je to v záujme Zákazníka a nemôže ASIANA včas prijať súhlas Zákazníka,

d) vyzdvihnúť víza po ich vydaní v súlade s termínom uvedeným príslušnou ambasádou a doručiť bez zbytočného odkladu Zákazníkovi spolu s dokumentami, ktoré zastupiteľský úrad vracia, hlavne cestovný pas s udelenými vízami, prípadne sa so Zákazníkom dohodnúť na inom spôsobu predania víz a príslušných dokumentov, pokiaľ sú s cestovným dokladom a vízom príslušnou ambasádou vrátene.

5.13. Zákazník berie na vedomie:

a) ASIANA neodpovedá za nevydanie víz v dôsledku nesprávnosti predaných údajov alebo dokumentov alebo neposkytnutím potrebnej súčinnosti alebo neudeleným potrebné plnej moci riadne a včas.

b) ASIANA nezodpovedá za prekročení predpokladanej doby pre vydanie víz.

c) ASIANA nezodpovedá za prekročenie predpokladanej doby pre vydanie víz.

d) Zastupiteľský úrad môže Zákazníka vyzvať k osobnej návšteve či doloženiu ďalších dokladov neuvedených v pôvodných podmienkach pre proces udelenia víz.

e) ASIANA neodpovedá za správnosť informácii týkajúcich sa vízových povinností. Tieto informácie je Zákazník povinný si na svoje náklady a zodpovednosť overiť u príslušného zastupiteľského úradu.

5.14. ASIANA je oprávnená zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou platnosti, pokiaľ je narušená dôvera medzi Zákazníkom a ASIANOU. V takomto prípade zmluvy zaniká okamžikom, kedy ASIANA informuje Zákazníka o výpovedi. Aj po zániku zmluvy je ASIANA povinná učiniť všetko, čo neznesie odklad, aby Zákazník neutrpel ujmu. ASIANA je po zániku zmluvy povinná predať Zákazníkovi všetky dokumenty, ktoré prevzala pre účely vybavenia víz od Zákazníka a sú ešte v jej dispozícii. ASIANA má právo ponechať si primeranú časť odmeny podľa už vykonaných úkonov.

5.15. Reklamáciu služieb ASIANA pri sprostredkovania víz môže Zákazník (doporučujeme písomne) uplatniť u ASIANY. Reklamáciu je možné podať v rámci zákonnej lehoty to je 30 dní od vybavenia/nevybavenia víz. Reklamácia môže byť podaná na info@superletuska.sk.

 

6. Podmienky pre sprostredkovanie študijných pobytov v zahraničí

6.1. ASIANA ponúka Zákazníkom možnosť sprostredkovania študijného pobytu v zahraničí ("Pobyt") usporiadaného usporiadateľom (ďalej len "Usporiadateľ") podľa výberu Zákazníka v mene a na účet Zákazníka na základe Zmluvy o sprostredkovaní.

6.2. Zákazník berie na vedomie, že ASIANA nie je Usporiadateľom pobytu, je jeho sprostredkovateľom a z tohto dôvodu nezodpovedá za riadne a včasné uskutočnenie Pobytu ani za spôsobenie úrazu, ochorenia, stratu ani poškodenie vecí či iného majetku Zákazníka v súvislosti s Pobytom.

6.3. Zákazník berie na vedomie, že:

(a) Ubytovaním v hostiteľskej rodine sa rozumie ubytovanie v súkromí, pričom hostiteľskú rodinu môže predstavovať aj samostatne žijúca osoba.

(b) Ceny Pobytov uvedené v cenníkoch ASIANY majú len informatívny charakter a nie sú záväzné. Záväzná cena Pobytu bude uvedená v ponuke a následne v Zmluve o sprostredkovaní, a to vrátane príslušnej DPH.

(c) ASIANA má právo zvýšiť cenu Pobytu aj po uzavretí zmluvy o sprostredkovaní v prípade, že cenu zvýši Usporiadateľ Pobytu.

(d) ASIANA má právo zvýšiť cenu za dopravu na miesto Pobytu, ak po uzavretí zmluvy zvolený Dopravca či Poskytovateľ zvýši cenu, napríklad z dôvodu sezónnych výkyvov v cenách leteniek. Rovnako tak môže dôjsť k zmenám termínov odchodu a príchodu. ASIANA je povinná o týchto skutočnostiach Zákazníka bezodkladne informovať.

(e) Zákazník nemá právo na poskytnutie zľavy z ceny Pobytu za dni, kedy výučba neprebieha z dôvodu štátneho alebo miestneho sviatku.

(f) V prípade, že Zákazník bude vyhostený z krajiny Pobytu, bude mu udelený zákaz v tejto krajine pobývať či bude vylúčený z príslušného študijného programu, nemá nárok na vrátenie ceny Pobytu ani jej časti.

(g) V prípade pochybností sa má za to, že daný Pobyt a doplnkové služby zodpovedajú štandardným podmienkam Usporiadateľa študijného programu a Poskytovateľov príslušných služieb.

(h) Fotografie použité v propagačných materiáloch ASIANA majú iba informačný/ilustratívny charakter.

6.4. Zmluva o sprostredkovaní medzi ASIANOI a Zákazníkom je uzatváraná písomne alebo konkludentne Zákazníkovým uhradením ceny Pobytu alebo zálohy vyčíslenej v zálohovej faktúre. V prípade takéhoto konkludentného uzavretie zmluvy o sprostredkovaní je Zákazník povinný doručiť ASIANE bez zbytočného odkladu Zákazníkom osobne podpísané písomné vyhotovenie Zmluvy o sprostredkovaní. Pokiaľ tak Zákazník neurobí do 14 dní od konkludentného uzatvorenia Zmluvy o sprostredkovaní, je ASIANA oprávnená od Zmluvy od sprostredkovania odstúpiť a z prijatej platby si ponechať manipulačný poplatok 15%, maximálne však 40,00 €, ako paušálnu náhradu vzniknutých nákladov.

6.5. Uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní sa ASIANA zaväzuje pre Zákazníka sprostredkovať Pobyt špecifikovaný v Zmluve o sprostredkovaní a Zákazník sa zaväzuje ASIANE uhradiť odmenu za sprostredkovanie a cenu Pobytu, poprípade cenu Zákazníkom požadovaných doplnkových a súvisiacich služieb.

6.6. Uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa Pobytu, ktoré mu boli poskytnuté zo strany ASIANY alebo ktoré sú dostupné na webových stránkach ASIANY, najmä potom na www.study.cz a www.superletuska.sk.

6.7. Zákazník je povinný uhradiť cenu Pobytu a odmenu ASIANE v lehotách a výške stanovenej v Zmluve o sprostredkovaní, a to na základe vystavenej faktúry ASIANOU.

6.8. V prípade, že sa kurz českej koruny alebo eura voči mene, v ktorej je stanovená cena Pobytu Usporiadateľom, ku dňu úhrady faktúry zvýši o viac ako 5% oproti dňu vystavenia zálohovej faktúry, je Zákazník povinný ASIANE doplatiť vzniknutý kurzový rozdiel v celej výške. V prípade, že tak Zákazník neurobí do piatich (5) dní, je ASIANA oprávnená od Zmluvy o sprostredkovaní odstúpiť a Zákazník je povinný uhradiť storno poplatky Pobytu podľa týchto VOP.

6.9. ASIANA je oprávnená stanoviť splatnosť tak, aby bola celková cena a odmena uhradená pred nástupom na Pobyt. Ak je doba splatnosti kratšia ako tri (3) dni, je ASIANA povinná na to Zákazníka upozorniť.

6.10. Zákazník má možnosť zvoliť úhradu ceny Pobytu v dvoch splátkach, a to 25% ceny splatných do 14 dní od vystavenia faktúry a zvyšných 75% ceny najneskôr šesť (6) týždňov pred plánovaným nástupom na Pobyt. V prípade poskytnutia špeciálnych ponúk / zliav zo strany ASIANY môžu byť splatnosti upravené inak v podmienkach získania tejto špeciálnej ponuky / zľavy.

6.11. ASIANA je povinná rezervovať pre Zákazníka vybraný Pobyt do siedmich (7) pracovných dní od uhradenia ceny Pobytu alebo zálohy, a odmeny ASIANE. Ak je doba od uzatvorenia Zmluvy o sprostredkovanie a nástupom na Pobyt kratšia ako 10 dní, je ASIANA povinná túto rezerváciu vykonať bez zbytočného odkladu, avšak nie skôr, než Zákazník uhradí cenu Pobytu a odmenu ASIANE a to v plnej výške.

6.12. ASIANA informuje Zákazníka:

(a) Na žiadosť Zákazníka o priebehu sprostredkovania Pobytu, vždy v lehote potrebnej pre zistenie požadovaných informácií.

(b) V prípade potvrdenia rezervácie Pobytu Usporiadateľom takého Pobytu bez zbytočného odkladu, a

(c) bez zbytočného odkladu, v prípade nepotvrdenie rezervácie Pobytu Usporiadateľom, najneskôr však sedem (7) dní pred plánovaným nástupom na Pobyt. Toto neplatí, ak je zmluva so Zákazníkom uzavretá v čase kratšom ako sedem (7) dní pred plánovaným nástupom na Pobyt. V takom prípade ASIANA ponúkne Zákazníkovi alternatívny termín či Pobyt ako taký. Pokiaľ Zákazník s navrhovanou alternatívou nesúhlasí, má právo odstúpiť od Zmluvy o sprostredkovaní. ASIANA je potom povinná vrátiť Zákazníkovi už uhradenú časť ceny Pobytu.

6.13. V prípade potvrdenia rezervácie Usporiadateľom Pobytu je ASIANA povinná doručiť Zákazníkovi dokumenty potrebné pre nástup na Pobyt pred týmto plánovaným nástupom.

6.14. Zákazník je povinný najmä:

(a) v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným nástupom na Pobyt skontrolovať platnosť cestovného dokladu a overiť podmienky vstupu do všetkých cieľových a tranzitných destinácií, najmä vstupné formality a vízové požiadavky,

(b) zabezpečiť si potrebné pobytové a tranzitné víza,

(c) zabezpečiť, aby spĺňal zdravotné či iné požiadavky potrebné pre cestu či Pobyt vo všetkých cieľových aj tranzitných destináciách,

(d) riadiť sa pokynmi Usporiadateľa Pobytu,

(e) správať sa v priebehu Pobytu tak, aby neporušoval všeobecne záväzné právne predpisy danej krajiny, pravidlá študijného programu stanovená Usporiadateľom, nezasahoval neoprávnene alebo neoprávnene do práv ostatných účastníkov Pobytu, a aby nepoškodzoval dobré meno ASIANY.

6.15. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, že sa ním vybraný konkrétny Pobyt nenaplní (celý alebo iba z časti), môže mu Usporiadateľ Pobytu zmeniť typ Pobytu (alebo čiastkové súvisiace služby) na adekvátnu náhradu. Ak je Zákazníkovi poskytnutá adekvátna náhrada Pobytu (alebo náhrada časti Pobytu či súvisiace služby), nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní, na vrátenie ceny Pobytu ani jej časti.

6.16. Zákazník má právo požadovať zmenu podmienok Pobytu a to aj v priebehu čerpania tejto či súvisiace služby. Pokiaľ je požadovaná zmena možná, má ASIANA nárok na náhradu všetkých nákladov v plnej výške, ktoré vynaloží na zabezpečenie takejto zmeny.

6.17. Zákazník má právo objednaný Pobyt zrušiť, a to doporučene zaslaným oznámením na adresu sídla ASIANY. V takom prípade je Zákazník povinný ASIANE uhradiť nasledovné storno poplatky:

(a) Ak zruší Zákazník Pobyt viac ako 30 dní pred plánovaným nástupom na Pobyt, je povinný zaplatiť storno poplatok až do výšky 20% celkovej ceny Pobytu a až do výšky 100% ceny doplnkových služieb (letenky, víza atď.).

(b) Ak zruší Zákazník Pobyt v období 29 - 7 dní pred plánovaným nástupom na Pobyt, je povinný zaplatiť storno poplatok až do výšky 50% celkovej ceny Pobytu a až do výšky 100% ceny doplnkových služieb.

(c) Ak zruší Zákazník Pobyt menej ako 7 dní pred plánovaným nástupom na Pobyt, popr. po nástupe na Pobyt, je povinný zaplatiť storno poplatok až do výšky 100% celkovej ceny Pobytu a až do výšky 100% ceny doplnkových služieb. Pri stanovení výšky storno poplatkov sa vychádza z ceny vrátane DPH.

6.18. Zákazník je povinný uhradiť storno poplatok v príslušnej výške aj v prípade, že na Pobyt nenastúpi z dôvodu uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov.

6.19. Ak je podmienkou pre účasť Zákazníka na Pobyte získanie víz a Zákazník jich nedostane, Zmluva o sprostredkovaní stráca platnosť a ASIANA má nárok na storno poplatok podľa podmienok 6.17 týchto VOP. Ak vízum vybavovala ASIANA, je Zákazník povinný uhradiť ASIANE všetky náklady vynaložené v súvislosti s vybavovaním víz pre Zákazníka.

6.20. Pobyt sa považuje za zrušený dňom, kedy je ASIANE doručené písomné oznámenie Zákazníka o zrušení Pobytu. Zmluva o sprostredkovaní k tomuto dňu zaniká.

6.21. Právo ASIANY na úhradu storno poplatku vzniká ku dňu zániku Zmluvy o sprostredkovaní alebo k plánovanému dňu nástupu na Pobyt, podľa toho, čo nastane skôr. Výšku storno poplatku vrátane sumy, ktorú si ponecháva z už uhradenej ceny, sa ASIANA zaväzuje Zákazníkovi písomne oznámiť. Storno poplatok je splatný do troch (3) dní od písomného oznámenia ASIANY Zákazníkovi. 

6.22. ASIANA je povinná byť Zákazníkovi, resp. účastníkovi Pobytu, k dispozícii na telefóne v rámci štandardnej pracovnej doby ASIANY pre riešenie problémov, ktoré v priebehu Pobytu môžu nastať.

6.23. V prípade zistenia vád Pobytu oproti zmluve alebo týmto VOP má Zákazník právo uplatniť reklamáciu Pobytu u Usporiadateľa Pobytu priamo alebo prostredníctvom ASIANY, a to v priebehu Pobytu. Zákazník má právo na zjednanie nápravy, a ak to nie je možné, na primeranú zľavu z ceny Pobytu. Výšku zľavy stanoví Usporiadateľ Pobytu v spolupráci s ASIANPU. Pokiaľ Zákazník reklamáciu neuplatní v priebehu Pobytu, má sa za to, že Pobyt nevykazoval žiadne chyby. Zákazník berie na vedomie, že po skončení Pobytu sú akékoľvek výhrady Zákazníka k Pobytu alebo doplnkovým službám bezpredmetné. Reklamáciu týkajúce sa dopravy pri spiatočnej ceste po skončení Pobytu môže Zákazník uplatniť v súlade s obchodnými podmienkami príslušného Dopravcu alebo Poskytovateľa, inak bez zbytočného odkladu.

 

7. Podmienky sprostredkovania zahraničného školského pobytu

7.1. Ak je predmetom sprostredkovania Pobyt žiaka v hostiteľskej rodine v inom štáte spojený s pravidelnou návštevou školy dohodnutý aspoň na dobu troch (3) mesiacov, zaistí Usporiadateľ za súčinnosti žiaka jeho vhodné ubytovanie v hostiteľskej rodine, ako aj dohľad nad ním a starostlivosť o neho podľa obvyklých pomerov v krajine Pobytu. Zároveň žiakovi vytvoria predpoklady, aby mohol pravidelne navštevovať školu.

7.2. Zákazník má právo požadovať od Usporiadateľa odstupné, pokiaľ odstúpi od zmluvy pred začatím školského Pobytu preto, že mu Usporiadateľ neoznámil ani v predstihu 7 dní:

(a) meno a adresu hostiteľa, u ktorého bude študent po príchode ubytovaný,

(b) meno a adresu poverenej osoby (koordinátora) v krajine školského Pobytu, u ktorej možno požadovať pomoc, a údaj o možnosti spojiť sa s ňou.

7.3. Zákazník má právo požadovať od Usporiadateľa odstupné, pokiaľ odstúpil od Zmluvy preto, že Usporiadateľ žiaka na Pobyt náležite nepripravil.

7.4. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy v priebehu školského Pobytu; Usporiadateľovi náleží dohodnuté odmena znížená o ušetrené náklady. Usporiadateľ urobí opatrenia nutné k doprave žiaka späť; Zákazník uhradí Usporiadateľmi zvýšené náklady s tým spojené. Právo na odmenu zníženú o ušetrené náklady alebo na zvýšené náklady spojené s dopravou žiaka späť Usporiadateľ nemá, pokiaľ odstúpi Zákazník od Zmluvy pre závažné porušenie Usporiadateľových povinnosti.

7.5. Na zmluvný vzťah o sprostredkovaní zahraničného školského Pobytu sa vzťahujú tieto VOP a primerane ustanovenia bodov predovšetkým 1., 3. a 6.

 

8. Ostatné ustanovenia

8.1 V ostatnom platí ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade, že dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy o zájazde, kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov RSO online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

8.2. Zákazník ďalej berie na vedomie, že má právo po svojom návrate zo Zájazdu, Pobytu či inak sprostredkovanej / organizovanej cesty spoločnosti ASIANA, zaslať prostredníctvom webových stránok alebo elektronickej komunikácie recenziu / spätnú väzbu (ďalej len "Recenzia") a poskytnúť tak informácie o kvalite služieb ďalším potencionálnym Zákazníkom. ASIANA je oprávnená Recenziu uverejniť podľa svojho uváženia, prípadne uverejnenie Zákazníkovi Recenziu odmietnuť bez uvedenia dôvodu. O uverejnenie rovnako ako o odmietnutí Recenzií nie je ASIANA povinná Zákazníka informovať. Odoslaním Recenzie dáva Zákazník súhlas na uverejnenie tejto Recenzie na weboch ASIANY rovnako tak ako v ďalších reklamných materiáloch (katalóg, sociálne siete atď.). Zároveň Zákazník súhlasí s tým, že ASIANA môže doručenú Recenziu upraviť podľa vlastného uváženia predovšetkým tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy Dopravcov, Usporiadateľov, Poskytovateľov, CK alebo iné mená.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP je možné meniť iba dohodou ASIANY a Zákazníka v písomnej forme.

9.2. Zákazník súhlasí s:

a) doručením cestovného dokladu, príp. súvisiacich doplnkových služieb na adresu, ktorú uvedie vo svojej objednávke.

b) Tým, že za doručenú zásielku sa považuje aj odmietnutie písomnosti Zákazníkom alebo jej neprevzatie a vrátenie späť ASIANE, účinok doručenia nastáva okamihom vrátenia nedoručenej zásielky.

c) Doručovaním na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke s účinkami písomnej zásielky.

d) Doručením cestovného dokladu, príp. súvisiacich služieb na adresu a spôsobom, ktoré uvedie vo svojej objednávke. Doručovacie služby sa dohadujú s Českou poštou alebo Slovenskou poštou, prípadne s inými doručovateľskými spoločnosťami a ASIANA nemôže niesť zodpovednosť za včasnú realizáciu zásielok alebo za ich stratu a podobne,

9.3. Zákazník uzatvorením Zmluvy v súlade s týmito VOP súhlasí s tým, aby sa práva a povinnosti Zákazníka a ASNY v súvislosti s uzatvorením Zmluvy riadili týmito VOP.

 

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov

10.1. Zákazník/Subjekt  údajov týmto udeľuje súhlas ASIANE (príp. jej zamestnancovi) ku zhromažďovaniu, uchovávaniu a spracovaniu osobných údajov ním poskytnutých ASIANE (ďalej aj „Správca“) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetkys údaje poskytnuté Zákazníkom v Zmluve a dokumentoch s ňou súvisiacich, a to po celú dobu piatich (5) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň si je Zákazník vedomý svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

10.2. Subjekt údajov môže požiadať Správcu o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Správca je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu subjektu údajov odovzdať. V prípade, že osoba, ktorá  podpísala tieto VOP, zistí alebo sa domnieva, že Správca uskutočňuje spracovanie  osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou ich súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má právo požiadať Správcu o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade, že Správca nevyhovie žiadosti Subjektu údajov, má tento právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

10.3. V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov sú všetky údaje zhromažďované a spracované výhradne za účelom zaistenia cestovných služieb a ďalej ponúkania výrobkov a služieb Subjektu údajov/Zákazníkovi. Všetky uvedené údaje budú zhromažďované, spracované a uschované tiež pre účely zasielania obchodných informácií Subjektu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, kedy Subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané, maximálne však na dobu piatich (5)rokov. Subjekt údajov ďalej súhlasí s tým, že k poskytnutým údajom môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje. Sumarizované údaje môžu byť použité Správcom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu Správcu.

10.4. Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci Správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so Správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

10.5. Tu nájdete Európsku smernicu o právach Zákaznícka v leteckej doprave. Viac TU

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02.09.2020 a sú k nahliadnutiu vo všetkých kanceláriách spoločnosti ASIANA, spol. s r. o..