Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Obchodné podmienky spoločnosti Asiana, spol. s r. o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti Zákazníka a spoločnosti ASIANA, spol. s r.o., IČO: 49704362, sídlom v Prahe, Velflíkova 8, PSČ: 160 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 22489 (ďalej len ako „ASIANA“) pri uzatvorení zmluvy o leteckej preprave osôb a poskytnutí doplnkových služieb (ďalej iba ako „Zmluva“), ktorú Zákazník uzatvára s Dopravcom alebo Poskytovateľom služby/Prevádzkovateľom prostredníctvom ASIANY. ASIANA pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná agentúra a cestovná kancelária, prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom webových stránok superletuska.sk a mapaleteniek.sk.

1.2. Tieto VOP neupravujú práva a povinnosti Zákazníka a Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa pri uskutočňovaní leteckej prepravy osôb (ďalej iba ako „Preprava“) a poskytovaní doplnkových cestovných služieb. Uvedený vzťah sa riadi Zmluvou a príslušnými podmienkami konkrétneho Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

1.3. „Zákazník“ je akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá prejaví záujem uzatvoriť Zmluvu s Dopravcom alebo Poskytovateľom služby/Prevádzkovateľom, alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto Zmluva uzatvorená, a to prostredníctvom ASIANY.

1.4. „ASIANA“ je sprostredkovateľ oprávnený k predaju leteniek a ďalších doplnkových cestovných služieb spoločností, ktoré prevádzkujú Prepravu alebo poskytujú ubytovanie, prenájom vozidiel a ďalšie služby cestovného ruchu. ASIANA je oprávnená predávať aj letenky Dopravcov, ktorí nie sú členom Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy. Demonštratívny výpočet Dopravcov je uvedený na internetových stránkach ASIANY superletuska.sk. ASIANA je oprávnená prijímať od Zákazníkov peňažné prostriedky na úhradu ceny za Prepravu a ďalšie súvisiace doplnkové cestovné služby.

1.5. „Dopravca“ je spoločnosť, ktorá prevádzkuje Prepravu, poskytuje ďalšie súvisiace doplnkové služby. Dopravcom môže byť aj iná spoločnosť ako člen Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy (International Air Transport Association) so sídlom v Montreale, Kanada.

1.6. „Poskytovateľ služby/Prevádzkovateľ“ je spoločnosť, ktorá prevádzkuje služby týkajúce sa cestovania (hotel, hotelový reťazec, požičovňa áut, on-line rezervačný systém, spoločnosť zaisťujúca lodnú alebo vlakovú prepravu, poisťovňa atď.).

1.7. Zákazník zodpovedá za vecnú i formálnu správnosť svojej objednávky, najmä za správne uvedenie svojich osobných údajov, termínov a ďalších podmienok významných pre služby dopytované u ASIANY. ASIANA nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnosti údajov poskytnutých Zákazníkom. Pri zadaní dopytu či objednávky je Zákazník povinný uviesť špecifické požiadavky na dopytované služby, rovnako ako uplatniť prípadnú zľavu. Zákazník berie na vedomie, že neskôr uplatnené špecifické požiadavky či zľavy nie je možné pri poskytnutí služby zohľadniť. Zákazník tiež berie na vedomie a súhlasí s tým, že špecifické požiadavky na vyhľadávanú službu môžu byť spoplatnené dodatočnými poplatkami, ktoré neboli zahrnuté v základnej cene služby.

1.8. Zákazník berie na vedomie, že reklamácia leteckej prepravy či služieb s tým priamo súvisiacich je možno robiť iba spôsobom uvedeným v podmienkach Dopravcu (ďalej len "Dopravca") alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa viď článok 2.4 týchto VOP. ASIANA nie je oprávnená vybavovať akékoľvek reklamácie Zákazníka, ktoré sa týkajú Leteckej prepravy či súvisiacich služieb. V prípade uplatnenia reklamácie nedostatkov ostatných služieb poskytovaných zo strany ASIANA Zákazníkovi, je Zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu takéhoto nedostatku priamo u spoločnosti ASIANA a to bez zbytočného odkladu ihneď, ako taký nedostatok zistí. ASIANA je povinná reklamáciu vybaviť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ASIANA nezodpovedá za chybné poskytnutie služby alebo jej neposkytnutia z dôvodu vyššej moci, prípadne ak je reklamovaná služba, ktorú iba sprostredkovala. V takomto prípade je daná zodpovednosť za nedostatky Poskytovateľovi sprostredkúvanej služby obdobne ako u Leteckej preprave.

1.9. Zákazník je povinný uhradiť celkovú cenu služieb objednaných sprostredkovane cez ASIANU v lehote stanovenej v potvrdení objednávky v rámci termínu splatnosti. Cena služieb je uhradená v deň pripísania dohodnutej ceny, vrátane všetkých prislúchajúcich daní a poplatkov, na bankový účet ASIANA do 17 hod. Platby pripísané na účet po 17 hod sú považované za uhradené v nasledujúci pracovný deň.

1.10. Tieto VOP sa nevzťahujú a neupravujú:

(a) práva a povinnosti medzi Zákazníkom a Dopravcom či Poskytovateľom služby/Prevádzkovateľom pri uskutočňovaní leteckej prepravy osôb a poskytovaní súvisiacich cestovných služieb. Uvedený vzťah sa riadi zmluvou a príslušnými podmienkami konkrétneho Dopravcu čí Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

(c) vzťahy medzi Zákazníkom a poisťovňou, a to ani v prípade dohodnutia poistenia prostredníctvom ASIANA. Zákazník je povinný zoznámiť sa s poistnou zmluvou vrátane všeobecných poistných podmienok poisťovne a v prípade poistnej udalosti či inej súvislosti sa obracať priamo na poisťovňu.

(c) práva a povinnosti medzi Zákazníkom a Poskytovateľom ubytovania, prenájmu auta a iných jednotlivých služieb cestovného ruchu, ktoré pre Zákazníka sprostredkuje ASIANA. Uvedené vzťahy sa riadia podmienkami daného Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

 

2. Podmienky pre sprostredkovanie leteckej prepravy osôb

2.1. Spôsob uzatvárania Zmluvy o leteckej preprave osôb

2.1.1 ASIANA ponúka Zákazníkovi možnosť uzatvoriť s vybraným Dopravcom alebo Poskytovateľom služby/Prevádzkovateľom Zmluvu o leteckej preprave osôb a o poskytnutí ďalších súvisiacich doplnkových cestovných služieb len na základe týchto obchodných podmienok platných v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

2.1.2 Zákazník môže uskutočniť svoju objednávku leteniek, príp. doplnkových cestovných služieb:

a) prostredníctvom elektronickej on-line rezervácie cez sieť Internet na stránkach superletuska.sk, mapaleteniek.sk,

b) telefonicky, prostredníctvom faxu či elektronickej pošty,

c) osobne v kancelárii ASIANY.

2.1.3. Spôsob objednávky podľa článku 2.1.2 má právo zvoliť Zákazník a s následným, nižšie uvedeným spôsobom uzatvorenia Zmluvy, výslovne súhlasí.

2.2. Uzatvorenie Zmluvy s On-line rezerváciou

2.2.1. Vytvorením rezervácie prostredníctvom systému pre elektronické on-line rezervácie Zákazník uskutoční záväzne svoju objednávku Prepravy, príp. ďalších cestovných služieb, a bezvýhradne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Po obdržaní objednávky, a jej prípadnom potvrdení zo strany Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa (ak je to podľa podmienok Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa nutné), je Zákazníkovi zaslané zo strany ASIANY elektronickou formou na e-mail, ktorý uviedol klient pri rezervácii, potvrdenie jeho objednávky s uvedením údajov o objednanej Preprave, Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi, súvisiacich doplnkových službách a celkovej cene.

2.2.2. Zákazník berie na vedomie, že do okamihu uhradenia ceny letenky, príp. ďalších cestovných služieb, nie je potvrdenie objednávky záväzné a rezervácia letenky, príp. ďalších cestovných služieb, ako aj ich cena, môže byť zmenená. Dostupné spôsoby platby ceny letenky, príp. ďalších služieb, závisia na termíne, do ktorého treba pri potvrdenej rezervácii vystaviť letenku alebo/aj voucher na ostatné cestovné služby. Konkrétnu lehotu na uhradenie ceny letenky a ostatných cestovných služieb určuje ku konkrétnemu cenovému tarifu Dopravca alebo Poskytovateľ služby/Prevádzkovateľ.

2.2.3. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď Zákazník uhradí po overení platnosti potvrdenej rezervácie letenky, príp. ďalších cestovných služieb, u ASIANY cenu letenky, príp. súvisiacich doplnkových služieb. Uzatvorením Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že mu boli zo strany ASIANY poskytnuté všetky potrebné informácie (vrátane stornovacích a reklamačných podmienok) a odovzdané súvisiace dokumenty. Za uhradenie sa považuje okamih, keď je príslušná čiastka uhradená k rukám ASIANY v jej pokladni alebo pripísaná na bankový účet ASIANY. Uzatvorením Zmluvy Zákazník súhlasí so znením týchto obchodných podmienok. Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami Dopravcu týkajúcich sa zmeny už vystavenej letenky (napr. zmena dátumu letu), alebo podmienok zmeny objednanej cestovnej služby konkrétneho Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

2.2.4. Po uzatvorení zmluvy je ASIANA povinná ihneď vystaviť a predať, resp. zaslať Zákazníkovi objednané letenky, popr. doklady potvrdzujúce zakúpenie súvisiacej cestovnej služby.

2.3. Uzatvorenie zmluvy s rezerváciou telefonicky alebo osobnou návštevou

2.3.1. Zákazník berie na vedomie, že do okamihu uhradenia ceny letenky, príp. ďalších cestovných služieb, nie je potvrdenie objednávky záväzné a rezervácia letenky, príp. ďalších cestovných služieb, ako aj ich cena, môže byť zmenená.

2.3.2. Rezerváciou iným spôsobom, ako je uvedené v článku 2 týchto podmienok, Zákazník uskutočňuje záväznú objednávku Prepravy, príp. ďalších cestovných služieb. Po obdržaní objednávky a jej prípadnom potvrdení zo strany Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa (ak to je podľa podmienok Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa nutné), je Zákazníkovi zaslané zo strany ASIANY potvrdenie jeho objednávky s uvedením údajov o objednanej Preprave, súvisiacich doplnkových službách, Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi a celkovej cene. V potvrdení objednávky je ďalej uvedené, že vzťah medzi Zákazníkom a spoločnosťou ASIANA sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú uverejnené v platnom znení na www.superletuska.sk a v ktorejkoľvek kancelárii ASIANY.

2.3.3. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď Zákazník uhradí po overení platnosti potvrdenej rezervácie letenky, príp. ďalších cestovných služieb, u ASIANY cenu letenky, príp. súvisiacich doplnkových služieb. Uzatvorením Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že mu boli zo strany ASIANY poskytnuté všetky potrebné informácie (vrátane stornovacích a reklamačných podmienok) a odovzdané súvisiace dokumenty. Za uhradenie sa považuje okamih, keď je príslušná čiastka uhradená k rukám ASIANY v jej pokladni alebo pripísaná na bankový účet ASIANY. Uzatvorením Zmluvy Zákazník súhlasí so znením týchto obchodných podmienok. Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami Dopravcu týkajúcich sa zmeny už vystavenej letenky (napr. zmena dátumu letu), alebo podmienok zmeny objednanej cestovnej služby konkrétneho Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa. 

2.3.4. Po uzatvorení zmluvy je ASIANA povinná ihneď vystaviť a predať, resp. zaslať Zákazníkovi objednané letenky, popr. doklady potvrdzujúce zakúpenie súvisiacej cestovnej služby.

2.4. Zmluva o leteckej preprave osôb

2.4.1. Zákazník berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti týkajúce sa Prepravy a poskytnutia súvisiacich doplnkových služieb Zákazníkovi a Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi. ASIANA vystupuje vo vzťahu medzi klientom a Dopravcom alebo Poskytovateľom služby/Prevádzkovateľom len ako sprostredkovateľ pri uzatváraní Zmluvy.

2.4.2. Zákazník berie na vedomie, že ASIANA nezabezpečuje Prepravu ani poskytovanie súvisiacich doplnkových služieb, a z tohoto dôvodu nezodpovedá za riadne a včasné uskutočnenie Prepravy a poskytnutie súvisiacich doplnkových služieb, či za spôsobenie úrazu, ochorenia, stratu ani poškodenie vecí či iného majetku Zákazníka.

2.4.3. Všetky návrhy na zmeny či zrušenie Zmluvy, pokiaľ to Zmluva či podmienky Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa pripúšťajú, je Zákazník povinný uskutočniť u Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa alebo, ak to pripúšťajú podmienky Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa, prostredníctvom ASIANY.

2.4.4. Ďalej Zákazník berie na vedomie, že reklamáciu Prepravy či služieb s tým súvisiacich možno uskutočniť iba spôsobom uvedeným v podmienkach Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa. ASIANA nie je oprávnená riešiť akékoľvek reklamácie Zákazníka, ktoré sa týkajú Prepravy či súvisiacich doplnkových služieb.

2.4.5. Tieto reklamácie je nutné uskutočniť, ak nie je v reklamačných podmienkach Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa uvedené inak, v prípade:

a) nedostatkov, ktoré možno odstrániť ihneď, bez zbytočného odkladu u poverenej osoby Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa,

b) ostatných nedostatkov, najneskôr do štrnástich (14) dní od uskutočnenia Prepravy u Dopravcu alebo čerpania cestovnej služby u Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom ASIANY.

2.4.6. V prípade, že Zákazník uskutoční reklamáciu prostredníctvom ASIANY, tá na základe súhlasu Zákazníka následne odovzdá reklamáciu na riešenie Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi a ďalej informuje Zákazníka o priebehu a výsledku reklamácie. Zákazník berie na vedomie, že mu v tomto prípade nevznikajú akékoľvek nároky voči ASIANE, ktorá mu v reklamačnom konaní iba pomáha. Zákazník berie ďalej na vedomie, že aj v prípade odovzdania reklamácie Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi prostredníctvom ASIANY, spadá reklamácia výhradne do kompetencie Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa a nie je v možnostiach ASIANY ovplyvniť dobu alebo výsledok vybavenia reklamácie.

2.4.7. ASIANA je oprávnená poskytovať akékoľvek náhrady len v súlade s príslušnými podmienkami Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

2.4.8. ASIANA zodpovedá len za splnenie svojich povinností súvisiacich s uzatvorením Zmluvy, tj. hlavne za:

a) riadne a včasné oznámenie Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi, že bola uskutočnená objednávka a následne uzatvorená Zmluva,

b) riadne a včasné zaistenie potvrdenia objednávky zo strany Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa, pokiaľ to vyžadujú podmienky Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa,

c) riadne vystavenie letenky či iného cestovného dokladu,

d) riadne odovzdanie potrebných dokladov Zákazníkovi, Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi,

e) riadne oznámenie zmien, príp. zrušenie Zmluvy Dopravcovi alebo Poskytovateľovi služby/Prevádzkovateľovi aj Zákazníkovi, pokiaľ je o týchto zmenách informovaná,

f) riadne a včasné poukázanie ceny Prepravy alebo cestovné služby a ceny za súvisiace doplnkové služby na účet Dopravcu alebo Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

2.4.9. V prípade nedostatkov uvedených v bode 2.4.8. je Zákazník povinný uskutočniť reklamáciu u ASIANY bez zbytočného odkladu, ihneď ako tento nedostatok zistí, najneskôr však do štrnástich (14) dní od jeho vzniku. ASIANA je povinná túto reklamáciu vyriešiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.4.10. Zákazník zodpovedá za formálnu aj vecnú správnosť svojej objednávky. Najmä za správne uvedenie mena a priezviska (V prípade, že meno alebo priezvisko Zákazníka je príliš dlhé alebo má zvláštny tvar, je nutné informovať našich zamestnancov pred dokončením objednávky a vytvorením rezervácie. Meno a priezvisko v letenke musí presne zodpovedať údajom uvedeným v cestovnom doklade), veku, včasné nárokovanie na zľavu na základe veku už pri rezervácii a predložení dokladu o veku (doklad totožnosti a ďalšie údaje nutné k identifikácii osoby pre účely leteckej prepravy), ako aj za uvedenie správnych údajov týkajúcich sa Prepravy aj ostatných cestovných služieb, tj. predovšetkým správny dátum, kedy sa má uskutočniť Preprava alebo iná cestovná služba. Zákazník je rovnako povinný oznámiť ASIANE svoju požiadavku na prepravu neštandardných vecí, tj. najmä zvieratá, zbrane, športové potreby. Zákazník berie na vedomie, že Dopravcovia môžu v súlade s ich prepravnými podmienkami vyžadovať za dodatočnú zmenu údajov či prepravu neštandardných vecí úhradu poplatkov, prípadne môžu Zákazníka vylúčiť z prepravy a to bez nároku na vrátenie ceny Prepravy a priamo súvisiacich doplnkových služieb.

2.4.11. Zákazník berie na vedomie, že ASIANA nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky či zmeny podmienok Prepravy po zakúpení letenky a tieto informácie oznamovať Zákazníkovi. V súlade s bodom 2.4.8 písm. e) je tieto informácie povinná oznámiť a podať Zákazníkovi iba v prípade, keď sú jej tieto oznámené Dopravcom.

2.4.12. Zákazník zodpovedá hlavne za:

a) dodržovanie vízových predpisov po celý čas letu, teda aj vízovej povinnosti pri pobyte v tranzitnom priestore medzinárodného letiska,

b) správnosť uvedených údajov,

c) overenie prípadných zmien letu po zakúpení letenky (nutné overiť u príslušného Dopravcu),

d) včasné dostavenie sa k odletu.

2.4.13. Zákazník je povinný po zakúpení letenky, príp. súvisiacich doplnkových služieb, oznámiť ASIANE platné kontaktné údaje (ako aj zmenu týchto údajov) pre prípad zistenia zmeny letu či jeho podmienok. V prípade neplatnosti uvedených kontaktných údajov ASIANA nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Zákazníkovi.

2.4.14. Zákazník je povinný:

a) využiť prvý úsek cesty podľa rezervácie a využiť kupóny v poradí určenom v letenke, inak nárok na prepravu bez náhrady zaniká,

b) rekonfirmovať/prepotvrdiť spiatočný let, a to 72 hodín pred odletom priamo Dopravcovi,

c) overiť si povolenú váhu batožiny,

d) skontrolovať správnosť údajov v rezervácii letenky, potvrdeniach a formulároch súvisiacich doplnkových služieb, a následne v prepravnom doklade pri jeho prevzatí (najmä meno a priezvisko, dátumy, trasu, dátum narodenia ak je uvedený), prevzatím letenky či itinerára letu vyslovuje s uvedenými údajmi súhlas,

e) zoznámiť sa s podmienkami možnosti zmeny už vystavenej letenky,

f) dodržovať Prepravné podmienky zverejnené na superletuska.sk.

2.4.15. Zákazník berie na vedomie, že:

a) V prípade storna letenky je servisný poplatok za vystavenie letenky nevratný a za vykonanie stornovania letenky si ASIANA môže účtovať odmenu podľa platného cenníka poplatkov, ktorý je uvedený na superletuska.sk.

b) Storno letenky a lehota pre prípadnú refundáciu sa riadi podmienkami leteckej spoločnosti konkrétneho tarifu, preplatenia návratky/dobropisu sa uskutočňuje formou bezhotovostného prevodu na základe vyplnenia príslušného formulára na vrátenia peňazí.

c) V prípade, že má Zákazník záujem o súvisiace doplnkové služby (storno poistenie, sprevádzanie cestujúceho, špeciálne jedlo), je povinný o tom informovať zamestnanca ASIANY.

d) Poskytovanie ostatných služieb (ubytovanie, prenájom vozidla, cestovné poistenie, storno poistenie atď.) sa riadi podmienkami Poskytovateľa služby/Prevádzkovateľa.

e) V prípade zmeny dátumu odletu na vystavenej letenke, pokiaľ to umožňujú podmienky tarifu, má dopravca právo na doplatenie aktuálnej výšky letiskových a palivových poplatkov platných ku dňu zmeny, ak došlo k takému zvýšeniu od dátumu vystavenia letenky.

f) V prípade nízkonákladových leteckých spoločností existuje vyššie riziko zmeny či zrušenia letu zo strany dopravcu. Povinnosť poskytnutia náhradného spojenia dopravcom v takýchto prípadoch môže byť obmedzená.

 

3. Ostatné ustanovenia

3.1 V ostatnom platí ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade, že dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov RSO online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK 

 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.1. Zákazník (ďalej aj ako „Subjekt“) týmto udeľuje súhlas ASIANE (príp. jej zamestnancovi) k zhromažďovaniu, uchovávaniu a spracovaniu osobných údajov ním poskytnutých ASIANE (ďalej aj „Správca“) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľuje pre údaje poskytnuté Subjektom v Zmluve a dokumentoch s ňou súvisiacich, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň si je Subjekt vedomý svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Subjekt prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

4.2. Subjekt môže požiadať správcu o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Správca je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu subjektu odovzdať. V prípade, že osoba, ktorá súhlasila a podpísala tieto VOP, zistí alebo sa domnieva, že Správca pri spracovaní ich osobných údajov koná v rozpore s ochranou ich súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má právo požiadať Správcu o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, môže sa hlavne jednať o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade, že Správca nevyhovie žiadosti Subjektu, má tento právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

4.3. V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov sú všetky údaje zhromažďované a spracované výhradne za účelom zaistenia cestovných služieb a ďalej ponúkania výrobkov a služieb Subjektu. Všetky uvedené údaje budú zhromažďované, spracované a uschované tiež pre účely zasielania obchodných informácií Subjektu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, keď Subjekt priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na dobu 5 (piatich) rokov. Subjekt ďalej súhlasí s tým, že k poskytnutým údajom môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje. Sumarizované údaje môžu byť použité správcom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu Správcu.

4.4. Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci Správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so Správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

 

5. Záverečné ustanovenie

5.1. Tieto VOP je možné meniť iba dohodou ASIANY a Zákazníka v písomnej forme.

5.2. Zákazník súhlasí s:

a) doručením cestovného dokladu, príp. súvisiacich doplnkových služieb na adresu, ktorú uvedie vo svojej objednávke,

b) tým, že za doručenú zásielku sa považuje aj odmietnutie písomnosti Zákazníkom alebo jej neprevzatie a vrátenie späť ASIANE, účinok doručenia nastáva okamihom vrátenia nedoručenej zásielky,

c) doručovaním na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke s účinkami písomnej zásielky.

5.3. Zákazník uzatvorením Zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami alebo podpisom týchto obchodných podmienok súhlasí s tým, aby sa práva a povinnosti Zákazníka a ASIANY v súvislosti s uzatvorením Zmluvy riadili týmito obchodnými podmienkami.

5.4. Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

 

6. Platnosť a účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16. 3. 2017 a sú k nahliadnutiu vo všetkých kanceláriách spoločnosti ASIANA spol. s r.o.